[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích thực trạng và định hướng giải pháp cho các hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với tỉnh Thừa Thiên Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích thực trạng và định hướng giải pháp cho các hoạt động marketing địa phương nhằm thu hút khách du lịch nội địa đến với tỉnh Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
Lời cám ơn
Danh mục các từ viết tắt    
Danh mục sơ đồ, biểu đồ   
Danh mục bảng biểu           
Tóm tắn quá trình nghiên cứu       
Phần 1: Đặt vấn đề  
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu       
a. Mục tiêu tổng quát          
b. Mục tiêu cụ thể   
3. Khái quát phương pháp nghiên cứu
4. Phạm vi nghiên cứu
5. Bố cục đề tài        
Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu 
 Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu      
1.1 Cơ sở lý luận     
1.1.1  Khái niệm về Marketing - Marketing địa phương
1.1.1.1 Khái niệm về Marketing   
1.1.1.2 Khái niệm về Marketing địa phương       
1.1.2 Thị trường mục tiêu của một địa phương
1.1.2.1 Thị trường du khách          
1.1.2.2 Thị trường cư dân và người lao động      
1.1.2.3 Thị trường kinh doanh và công nghiệp   
1.1.2.4 Thị trường xuất khẩu         
1.1.3. Cách thức marketing địa phương   
1.1.3.1 Marketing cơ sở hạ tầng    
1.2.3.2 Marketing hình tượng        
1.2.3.3 Marketing các điểm hấp dẫn        
1.2.3.4 Marketing con người         
1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1 Các hoạt động marketing địa phương ở các nước trong khu vực Châu Á nhằm thu hút khách du lịch           
1.2.2 Sơ lược về các hoạt động Marketing địa phương ở một số tỉnh Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010
Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
2.1 Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch
2.1.1 Đặc điểm         
2.1.2 Vị trí và chức năng    
2.1.3  Nhiệm vụ và quyền hạn      
2.1.4 Về cơ cấu tổ chức và biên chế         
2.1.5 Thuận lợi và khó khăn          
2.2 Những kết quả đạt được trong năm 2010
2.2.1 Công tác tham mưu lãnh đạo Sở
2.2.2 Các nhiệm vụ chuyên môn về Thông tin và Xúc tiến Du lịch
2.2.3 Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự  
2.2.4 Triển khai nhiệm vụ còn lại của năm 2010           
2.2.5 Đánh giá chung
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu
2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu
2.3.3 Quy trình nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng du lịch và các chiến lược marketing địa phương của tỉnh TT Huế trong việc thu hút khách du lịch
3.1 Mục tiêu chiến lược marketing của tỉnh TT Huế qua phát triển du lịch
3.1.1 Mục tiêu chung
3.1.2 Mục tiêu cụ thể
3.2 Đánh giá tổng quan về ngành du lịch Việt Nam và Tỉnh Thừa Thiên Huế
3.2.1 Tình hình chung
3.2.2 Tồng kết hoạt động kinh doanh của ngành du lịch tỉnh TT Huế năm 2010
3.2.2.1 Kết quả kinh doanh           
3.2.2.2 Hoạt động kinh doanh lữ hành
3.2.2.3 Hoạt động kinh doanh lưu trú
3.2.2.4 Hoạt động quảng bá, xúc tiến
3.3 Các chiến lược marketing
3.3.1 Marketing cơ sở hạ tầng
3.3.2 Marketing hình tượng và việc đo lường hình tượng
3.3.2.1 Khẩu hiệu và chủ đề
3.3.2.2  Các biểu tượng thị giác
3.3.2.3 Các sự kiện và hành động 
3.3.3  Marketing các điểm đến hấp dẫn
3.3.3.1 Vịnh Lăng Cô
3.3.3.2  Cung điện, lăng tẩm
3.3.4 Marketing con người 
Chương 4: Các giải pháp nhằm thu hút khách du lịch
4.1 Các định hướng để đưa ra giải pháp
4.1.1 Phương hướng nhiệm vụ phát triển du lịch của Sở VH TT và Du lịch  
4.1.2 Phân tích SWOT của tỉnh Thừa Thiên Huế về lĩnh vực phát triến du lịch
4.2 Các biện pháp marketing
4.2.1 Các biện pháp marketing cơ sở hạ tầng
4.2.2 Các biện pháp về marketing hình tượng
4.2.3 Các biện pháp về marketing điểm đến hấp dẫn
4.2.4 Các biện pháp về marketing con người
Phần 3: Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan