[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích tình hình khai thác thị trường khách du lịch Châu Âu đến Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2010


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích tình hình khai thác thị trường khách du lịch Châu Âu đến Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 - 2010
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ       
1 Lý do chọn đề tài 
2 Mục tiêu nghiên cứu        
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4 Phương pháp nghiên cứu
5 Kết cấu đề tài        
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU           
1 Các vấn đề liên quan đến du lịch          
1.1 Du lịch và khách du lịch
1.1.1 Khái niệm du lịch      
1.1.2 Khái niệm khách du lịch      
1.2 Các loại hình du lịch
1.3 Sản phẩm du lịch          
1.3.1 Khái niệm sản phẩm du lịch
1.3.2 Các bộ phận hợp thành sản phẩm du lịch  
1.3.3 Đặc điểm sản phẩm du lịch  
1.4 Nhu cầu du lịch và động cơ du lịch   
1.4.1 Nhu cầu du lịch         
1.4.2 Động cơ du lịch
1.5 Thị trường du lịch         
1.5.1 Khái niệm thị trường du lịch
1.5.2 Đặc trưng của thị trường du lịch     
1.5.3 Phân loại thị trường du lịch 
1.5.4 Ý nghĩa của thị trường du lịch
2 Một số đặc điểm của khách Châu Âu khi đi du lịch
2.1 Khách du lịch pháp
2.2 Khách du lịch Anh
2.3 Khách du lịch Đức        
2.4 Khách du lịch Italia      
2.5 Khách du lịch Thụy Sĩ 
3 Tổng quan về du lịch Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2008-2010
3.1. Tiềm năng du lịch Thừa Thiên Huế  
3.1.1 Tiềm năng du lịch tự nhiên  
3.1.2 Tài nguyên du lịch nhân văn           
3.2. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch 
3.2.1 Cơ sở hạ tầng  
3.2.2 Cơ  sở vật chất kỹ thuật
4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH DU LỊCH CHÂU ÂU ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN (2008-2010)
1 Thực trạng du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010
1.1 Biến động về nguồn khách du lịch đến Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010  
1.2 Ngày khách lưu trú của khách du lịch đến Thừa Thiên Huế (2008-2010)          
1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch Thừa Thiên Huế(2008-2010)
2 Thực trạng nguồn kháchChâu Âu đến Thừa Thiên Huếgiai đoạn 2008-2010
2.1 Biến động khách quốc tế đến Thừa thiên Huế (2008-2010)          
2.2 Biến động khách Châu Âu đến Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2008-2010.    
3. Phân tích kết quả điều tra
3.1 Phân tích đặc điểm và nhu cầu của khách du lịch từ kết quả điều tra
3.2 Kết luận chung về đặc điểm và đánh giá của khách du lịch Châu Âu
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP    
1 Định hướng phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đến năm 2020
1.1 Quan điểm phát triển du lịch  
1.2 Mục tiêu phát triển du lịch      
1.3 Định hướng phát triển du lịch
2 Giải pháp nhằm thu hút khách du lịch Châu Âu đến Thừa Thiên Huế
2.1 Hoàn thiện và phát triển các sản phẩm dịch vụ
2.2 Phát triển các loại hình du lịch phù hợp
2.3 Giải pháp về công tác xúc tiến quảng bá
2.4 Nâng cao nguồn nhân lực
2.5 Các giải pháp khác
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
1 KẾT LUẬN
2 KIẾN NGHỊ
2.1 Đối với UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
2.2 Đối với Trung tâm Bảo Tồn Di Tích Cố Đô  
2.3 Đối vớiSở VH, TT&DL Tỉnh Thừa Thiên Huế
2.4 Đối với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan