[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích, đánh giá chế độ lương bổng và phúc lợi tại Công ty cổ phần Thương binh 27-7 Ninh Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích, đánh giá chế độ lương bổng và phúc lợi tại Công ty cổ phần Thương binh 27-7 Ninh Bình
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu  nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu        
4. Phương pháp nghiên cứu           
5. Bố cục đề tài        
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU         
1.1. Cơ sở lý luận    
1.1.1. Khái niệm, bản chất của tiền lương           
1.1.1.1. Khái niệm   
1.1.1.2. Bản chất của tiền lương    
1.1.2. Vai trò của tiền lương
1.1.3. Các hình thức trả lương
1.1.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian          
1.1.3.1.1. Trả lương theo thời gian giản đơn        
1.1.3.1.2. Trả lương thời gian có thưởng  
1.1.3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm        
1.1.3.2.1. Trả lương sản phẩm cá nhân trực tiếp 
1.1.3.2.2. Trả lương sản phẩm tập thể      
1.1.3.2.3. Trả lương sản phẩm gián tiếp   
1.1.3.2.4. Trả lương sản phẩm lũy tiến     
1.1.3.2.5. Trả lương khoán sản phẩm
1.1.3.2.6. Trả lương theo sản phẩm có thưởng và trả lương khoán sản phẩm có thưởng
1.1.4. Phúc lợi cho nhân viên
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.3. Tình hình cơ bản của Công ty CP Thương Binh 27-7 Ninh Bình 
1.3.1. Thông tin về công ty CP Thương binh 27-7 Ninh Bình  
1.3.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty   
1.3.3. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty   
1.3.4. Chức năng nhiệm vụ
1.3.5. Tình hình nguồn vốn kinh doanh của công ty qua 3 năm 2008-2010 
1.3.6. Tình hình lao động tại Công ty CP Thương Binh 27-7 Ninh Bình        
1.3.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh   
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG VÀ PHÚC LỢI TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CTCP THƯƠNG BINH 27-7 NINH BÌNH         
2.1. Đặc điểm của phương pháp trả lương của công ty  
2.1.1. Các nguyên tắc chung trong trả lương       
2.1.2. Quy định về tiền lương của Công ty
2.1.2.1. Đối với khối hành chính, bộ phận kỹ thuật, KCS hoàn thiện 
2.1.2.2. Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất
2.1.3. Quy định về thời gian làm thêm giờ và ngày công tiêu chuẩn   
2.1.3.1. Làm thêm giờ         
2.1.3.2. Quy định về công tiêu chuẩn trong tháng         
2.1.4. Mức xét thưởng đối với CBCNV    
2.1.4.1. Đối với CBCNV gián tiếp sản xuất         
2.1.4.2. Đối với CBCNV trực tiếp sản xuất         
2.1.4.3. Khen thưởng          
2.1.5. Các khoản phúc lợi và phụ cấp nhận được từ công ty
2.1.5.1. Phụ cấp ăn trưa
2.1.5.2. Phụ cấp điện thoại
2.1.5.3. Phụ cấp công tác phí xăng xe ( hay phụ cấp đi lại )    
2.1.5.4. Thưởng các ngày lễ tết     
2.1.5.5. Thưởng cho con cái CBNV có kết quả học tập xuất sắc
2.1.5.6. Trang phục, bảo hộ lao động
2.1.6. Những kích thích phi vật chất khác           
2.2. Phương pháp trả lương của công ty   
2.2.1. Xác định quỹ tiền lương thực hiện tại công ty     
2.2.2. Xây dựng đơn giá tiền lương
2.2.3. Các hình thức trả lương
2.2.3.1. Hình thức trả lương theo thời gian
2.2.3.2. Hình thức tiền lương tính theo sản phẩm
2.3. Tình hình thu nhập của người lao động trong công ty qua 3 năm 2008-2010
3. Đánh giá của người lao động về chế độ lương bổng và phúc lợi trong công tác quản trị nhân lực tại công ty
3.1. Đặc điểm mẫu điều tra
3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo
3.3. Về lương
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP
3.1. Định hướng
3.2. Một số ưu điểm và hạn chế trong công tác trả lương tại công ty
3.3. Giải pháp
3.3.1. Nâng cao công tác quản lý và sử dụng lao động đối với công ty
3.3.2. Giải pháp hoàn thiện môi trường làm việc
3.3.3. Giải pháp về lương   
3.3.4. Giải pháp về chính sách khen thưởng và chế độ phúc lợi
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan