[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu công ty Bia Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Thái độ người tiêu dùng đối với chiêu thị trong việc xây dựng giá trị thương hiệu công ty Bia Huế
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU         
1.1. Thương hiệu
1.2. Các thành phần của thương hiệu
1.3. Giá trị thương hiệu
1.4. Các thành phần của giá trị thương hiệu và mối quan hệ giữa chúng
1.5. Thái độ của khách hàng đối với chiêu thị và giá trị thương hiệu 
1.5.1. Chiêu thị
1.5.2. Thái độ người tiêu dùng
1.6. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
CHƯƠNG 2: THÁI ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI CHIÊU THỊ TRONG XÂY DỰNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY BIA HUẾ
2.1. Đặc điểm của công ty Bia Huế
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Các dòng sản phẩm chính của công ty      
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Đặc điểm về nguồn lực        
2.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Bia Huế  
2.1.6. Một số hoạt động chiêu thị của công ty Bia Huế 
2.2. Nội dung và kết quả nghiên cứu
2.2.1. Đặc điểm của mẫu khảo sát
2.2.2. Các thang đo giá trị thương hiệu    
2.2.3. Thang đo về thái độ đối với chiêu thị       
2.2.4. Kiểm định các mô hình đo lường   
2.2.4.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha đối với các thang đo
2.2.5. Kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu  thông qua phân tích hồi quy
2.2.6. Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến giá trị thương hiệu, thái độ đối với quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động quan hệ công chúng
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU CÔNG TY TNHH BIA HUẾ
3.1. Phân tích SWOT của công ty 
3.1.1. Điểm mạnh    
3.1.2. Điểm yếu       
3.1.3. Cơ hội 
3.1.4. Thách thức     
3.2. Các giải pháp đưa ra nhằm phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. Kết luận    
2. Kiến nghị  
2.1. Kiến nghị đối với công ty Bia Huế
2.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước
3. Hạn chế của đề tài
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan