[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng mô hình HOLSAT để đo lường chất lượng dịch vụ du lịch ở Thừa Thiên Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng mô hình HOLSAT để đo lường chất lượng dịch vụ du lịch ở Thừa Thiên Huế
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ      
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu        
2.1. Mục tiêu nghiên cứu   
2.2. Đối tượng nghiên cứu  
3. Phương pháp nghiên cứu           
4. Phạm vi nghiên cứu
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Những vấn đề cơ bản về dịch vụ - dịch vụ du lịch
1.1.1.1. Khái niệm dịch vụ - dịch vụ du lịch       
1.1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ du lịch      
1.1.1.3. Các loại dịch vụ trong du lịch     
1.1.1.4. Tài nguyên du lịch - Điểm du lịch - Điểm đến du lịch - hình ảnh điểm đến du lịch
1.1.1.5. Hình ảnh điểm đến du lịch
1.1.2. Chất lượng - chất lượng dịch vụ
1.1.2.1. Khái niệm chất lượng
1.1.2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ     
1.1.2.3. Đặc điểm chất lượng dịch vụ       
1.1.2.4. Các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ          
1.1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ           
1.1.3. Một số mô hình đo lường chất lượng dịch vụ và ưu nhược điểm của các mô hình này
1.1.3.1. Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ (SERVQUAL)
1.1.3.2. Mô hình SERVPERF
1.1.3.3. Mô hình IPA (Important Performance Analysis)
1.1.4. Mô hình HOLSAT (HOLiday SATisfaction) và việc ứng dụng mô hình HOLSAT
1.1.4.1. Lý thuyết về mô hình HOLSAT  
1.1.4.2. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình HOLSAT
1.1.4.3. Việc hình thành và ứng dụng mô hình HOLSAT để đo lường chất lượng dịch vụ du lịch tại một điểm đến trên thế giới và tại Việt Nam
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Vài nét về du lịch thế giới   
1.2.2. Vài nét về du lịch Việt Nam           
CHƯƠNG 2 : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KINH DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ Ở THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010     
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên    
2.1.1.1. Vị trí địa lý 
2.1.1.2. Địa hình      
2.1.1.3. Khí hậu       
2.1.1.4. Chế độ thủy văn    
2.1.2. Đặc điểm kinh tế      
2.1.3. Đặc điểm xã hội        
2.1.4. Tài nguyên du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế  
2.1.4.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên         
2.1.4.2.  Tài nguyên du lịch nhân văn      
2.1.5. Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật     
2.1.5.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch     
2.1.5.1.1. Hệ thống giao thông      
2.1.5.1.2. Hệ thống cung cấp điện
2.1.5.1.3. Hệ thống cấp thoát nước           
2.1.5.2.  Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch           
2.1.5.2.1. Hệ thống các nhà hàng  
2.1.5.2.2. Hệ thống các cơ sở lưu trú
2.1.5.2.3. Hệ thống các cửa hàng lưu niệm
2.1.5.2.4. Hệ thống các cơ sở vui chơi giải trí
2.1.5.2.5. Các phương tiện vận chuyển khách du lịch   
2.1.5.2.6. Các công ty lữ hành quốc tế
2.2. Thực trạng kinh doanh du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2006 - 2010 
2.2.1. Tình hình du khách quốc tế đến  Thừa Thiên Huế
2.2.2. Ngày khách quốc tế 
2.2.3. Ngày lưu trú bình quân của khách du lịch quốc tế
2.2.4. Doanh thu từ khách du lịch quốc tế
 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HOLSAT ĐỂ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH Ở THỪA THIÊN HUẾ
3.1.  Thiết kế phiếu phỏng vấn (Questionnaire)
3.1.1. Nội dung chính của phiếu phỏng vấn
3.1.2. Các thuộc tính kỳ nghỉ được sử dụng trong nghiên cứu
3.2. Quá trình điều tra, phỏng vấn
3.3. Phương pháp phân tích           
3.3.1. Đánh giá sự hài lòng của du khách quốc tế về chất lượng dịch vụ du lịch ở Huế
3.3.2. phân tích các thuộc tính kỳ nghỉ trong mô hình HOLSAT
3.4. Kết quả nghiên cứu
3.4.1. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT cho toàn bộ mẫu
3.4.2. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Giới tính”
3.4.2.1. Mô hình HOLSAT với nhóm “Nữ giới” 
3.4.2.2. Mô hình HOLSAT với nhóm “Nam giới”
3.4.2.3. So sánh sự hài lòng của du khách quốc tế theo nhóm giới tính về các thuộc tính kỳ nghỉ tại Thừa Thiên huế
3.4.3. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Thu nhập”
3.4.3.1. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Thu nhập cao”
3.4.3.2. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Thu nhập trung bình và thấp”
3.4.3.3. So sánh sự hài lòng của du khách quốc tế theo nhóm thu nhập về các thuộc tính kỳ nghỉ tại Thừa Thiên huế     
3.4.4. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với biến “Số lần đến Huế”
3.4.4.1. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Lần đầu đến Huế”
3.4.4.2. Kết quả nghiên cứu từ mô hình HOLSAT đối với nhóm “Nhiều lần đến Huế”
3.4.4.3. So sánh sự hài lòng của du khách quốc tế theo nhóm số lần đến Huế về các thuộc tính kỳ nghỉ tại Thừa Thiên huế
3.5. ý nghĩa của việc ứng dụng mô hình HOLSAT để đo lường chất lượng dịch vụ du lịch tại Thừa Thiên huế
3.5.1. ý nghĩa về mặt học thuật (lý thuyết)
3.5.2. Ý nghĩa về mặt thực tiễn và marketing     
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với tổng cục du lịch Việt Nam       
2. Đối với UBND và sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan