[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Khai thác nguồn lực thông tin số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Khai thác nguồn lực thông tin số tại Thư viện Quốc gia Việt Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: NGUỒN LỰC THÔNG TIN SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM
1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của TVQGVN
1.2 Chức năng và nhiệm vụ của TVQGVN
1.3 Vai trò nguồn lực thông tin số trong hoạt động của TVQGVN
1.3.1 Khái niệm nguồn lực thông tin số
1.3.2 Đặc điểm nguồn lực thông tin số
1.3.3 Vai trò nguồn lực thông tin số trong hoạt động TVQGVN
1.4 NDT và nhu cầu tin về nguồn thông tin số tại TVQGVN
Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN SỐ TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM
2.1 Nguồn lực thông tin số tại TVQGVN
2.1.1 Nguồn lực thông tin số do Thư viện Quốc gia tạo lập
2.1.2 Nguồn lực thông tin số nhập từ nước ngoài
2.1.3 Một số nguồn thông tin số thông qua tặng, biếu, tài trợ
2.2 Dịch vụ khai thác nguồn lực thông tin số
2.2.1 Dịch vụ tư vấn thông tin
2.2.2 Dịch vụ tra cứu số
2.2.3 Dịch vụ cung cấp thông tin số theo chuyên đề
2.2.4 Dịch vụ trao đổi thông tin số
2.2.5 Dịch vụ hướng dẫn NDT sử dụng thư viện
2.3 Công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn lực thông tin số của TVQGVN
2.4 Đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu tin của NDT tại TVQGVN
Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC NGUỒN LỰC THÔNG TIN SỐ TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA
3.1 Đánh giá
3.1.1 Điểm mạnh
3.1.2 Điểm yếu
3.2 Giải pháp
3.2.1 Bổ sung nguồn lực thông tin số
3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin
3.2.3 Nâng cao năng lực khai thác thông tin của NDT
3.2.4 Nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị
3.2.5 Đảm bảo an toàn thông tin
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan