[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi nhà ở truyền thống của người Dao xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi nhà ở truyền thống của người Dao xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO QUẦN CHẸT Ở XÃ NGA HOÀNG
1.1. Điều kiện tự nhiên ở xã Nga Hoàng huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Địa hình, đất đai
1.1.3. Khí hậu
1.1.4. Hệ động vật, thảm thực vật
1.2. Điều kiện kinh tế -xã hội của xã Nga Hoàng
1.2.1. Điều kiện kinh tế
1.2.2. Điều kiện xã hội
1.3. Dân số, lịch sử tộc người và đời sống văn hoá của người Dao ở Nga Hoàng
1.3.1. Dân số và phân bố cư trú
1.3.2. Nguồn gốc và lịch sử tộc người
1.3.3. Khái quát về đời sống văn hoá
Tiểu kết chương 1
CHƯƠNG 2: NGÔI NHÀ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO Ở XÃ NGA HOÀNG
2.1. Công việc chuẩn bị trước khi làm nhà
2.1.1. Chọn đất làm nhà
2.1.2. Chọn hướng nhà
2.1.3. Chuẩn bị nguyên vật liệu làm nhà
2.2. Cấu trúc ngôi nhà và mặt bằng sinh hoạt
2.2.1. Cấu trúc ngôi nhà
2.2.2. Mặt bằng sinh hoạt
2.3. Nghi lễ và kiêng kỵ liên quan tới ngôi nhà truyền thống của người Dao
2.3.1. Nghi lễ liên quan tới ngôi nhà truyền thống
2.3.2. Những kiêng kỵ liên quan tới ngôi nhà truyền thống của người Dao Nga Hoàng
2.4. Những giá trị của ngôi nhà truyền thống
2.4.1. Giá trị sử dụng
2.4.2. Giá trị tâm linh
Tiểu kết chương 2
CHƯƠNG 3: BIẾN ĐỔI VỀ NHÀ Ở VÀ VẤN ĐỀ BẢO TỒN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGÔI NHÀ NGƯỜI DAO XÃ NGA HOÀNG HIỆN NAY
3.1. Biến đổi của ngôi nhà hiện nay
3.1.1. Biến đổi trong công việc chuẩn bị trước khi làm nhà
3.1.2. Biến đổi trong cấu trúc và mặt bằng sinh hoạt
3.1.3. Sự biến đổi trong nghi lễ và kiêng kỵ liên quan tới ngôi nhà
3.2. Sự biến đổi giá trị ngôi nhà truyền thống
3.2.1. Biến đổi giá trị sử dụng
3.2.2. Biến đổi giá trị tâm linh
3.3. Nguyên nhân sự biến đổi
3.3.1. Nguyên nhân khách quan
3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
3.4. Vấn đề bảo tồn các giá trị văn hóa của người Dao ở Nga Hoàng hiện nay
3.4.1. Những vấn đề đặt ra
3.4.2. Giải pháp bảo tồn
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan