[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá hiệu quả hoạt động tạo nguồn và mua hàng mặt hàng phân bón của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá hiệu quả hoạt động tạo nguồn và mua hàng mặt hàng phân bón của Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
Lời cám ơn
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt và ký hiệu
Danh mục các sơ đồ, biểu đồ
Danh mục các bảng biểu
Tóm tắt nghiên cứu
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ      
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu       
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu        
4. Phương pháp nghiên cứu           
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN, MUA HÀNG
1.1. Vật tư nông nghiệp      
1.1.1. Khái niệm      
1.1.2. Vai trò của vật tư nông nghiệp đối với sản xuất nông nghiệp   
1.1.3. Một số đặc trưng của thị trường vật tư nông nghiệp       
1.1.3.1. Đặc điểm của vật tư nông nghiệp           
1.1.3.2. Đặc trưng của thị trường vật tư nông nghiệp     
1.2. Đặc điểm mặt hàng phân bón
1.3. Công tác tạo nguồn, mua hàng của doanh nghiệp thương mại      
1.3.1. Khái niệm nguồn hàng, tổ chức công tác tạo nguồn, mua hàng
1.3.2. Phân loại nguồn hàng          
1.3.2.1. Theo khối lượng hàng hóa mua được     
1.3.2.2. Theo nơi sản xuất ra hàng hóa    
1.3.2.3. Theo điều kiện địa lý        
1.3.3. Vai trò của nghiệp vụ tạo nguồn mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
1.3.4.1. Nghiên cứu nhu cầu đặt hàng của khách hàng 
1.3.4.2. Nghiên cứu thị trường nguồn hàng         
1.3.4.3. Lựa chọn bạn hàng
1.3.4.4. Thiết lập mối quan hệ kinh tế - thương mại bằng hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa
1.3.4.5. Kiểm tra hàng hóa và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa.           
1.3.5. Phương pháp xác định khối lượng hàng cần mua và chọn thị trường mua bán hàng hóa
1.3.6. Các hình thức tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
1.3.6.1. Mua theo đơn đặt hàng và hợp đồng mua bán hàng hóa         
1.3.6.2. Mua hàng không theo hợp đồng mua bán         
1.3.6.3. Mua hàng qua đại lý         
1.3.6.4. Nhận bán hàng uỷ thác và bán hàng ký gửi      
1.3.6.5. Liên doanh, liên kết tạo nguồn hàng      
1.3.6.6. Gia công đặt hàng và bán nguyên liệu thu mua thành phẩm  
1.3.6.7. Tự sản xuất, khai thác hàng hóa 
1.3.7. Tổ chức và quản trị nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
1.3.7.1. Tổ chức bộ máy nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng ở doanh nghiệp thương mại
1.3.7.2. Quản trị nghiệp vụ tạo nguồn và mua hàng của doanh nghiệp thương mại
1.3.8. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tạo nguồn và mua hàng
1.4. Tình hình kinh doanh mặt hàng phân bón ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG CỦA CÔNG TY  VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN
2.1. Tổng quan về công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An           
2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ        
2.1.2.2. Ngành nghề kinh doanh   
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lí
2.1.4. Đặc điểm về lao động          
2.1.5. Tình hình trang bị vốn của Công ty qua ba năm 2008 - 2010   
2.1.6. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty           
2.1.6.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2008 - 2010   
2.1.6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty   
2.2. Phân tích hoạt động tạo nguồn và mua hàng của công ty  
2.2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn, mua hàng phân bón tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp tỉnh Nghệ An 
2.2.1.1. Môi trường vĩ mô  
2.2.1.2. Môi trường vi mô  
2.2.2. Các mặt hàng phân bón chính        
2.2.3. Các đơn vị nguồn hàng cung ứng   
2.2.4. Phân loại nguồn hàng phân bón của Công ty       
2.2.4.1. Phân theo khối lượng hàng thu mua       
2.2.4.2. Theo nơi sản xuất hàng hóa         
2.2.4.3. Theo vị trí địa lí     
2.2.5. Phân tích tình hình tổ chức công tác tạo nguồn và mua hàng   
2.2.5.1. Tổ chức mạng lưới mua hàng      
2.2.5.2. Hình thức mua hàng
2.2.5.3. Cơ chế chính sách trong công tác thu mua
2.2.5.4. Phương tiện vận chuyển   
2.2.5.5. Tổ chức quản lí lao động phục vụ công tác tạo nguồn mua hàng
2.2.6. Phân tích tình hình thực hiện công tác tạo nguồn và mua hàng
2.2.6.1. Tình hình thu mua mặt hàng phân bón  
2.2.6.2. Chính sách giá cả và phương thức thanh toán  
2.2.6.3. Tình hình chi phí cho hoạt động thu mua         
2.2.6.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động doanh số thu mua
2.2.7. Đánh giá hiệu quả hoạt động tạo nguồn và mua hàng
2.2.7.1. Đánh giá qua 1 số chỉ tiêu           
2.2.7.2. Đánh giá của nhà cung ứng
2.2.8. Kết luận chung
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO  HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠO NGUỒN VÀ MUA HÀNG  MẶT HÀNG PHÂN BÓN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN  VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN
3.1. Phương hướng và mục tiêu của công ty trong những năm tới
3.1.1. Phương hướng
3.1.2. Mục tiêu         
3.1.3. Định hướng tạo nguồn - mua hàng
3.2. Những giải pháp chủ yếu        
3.2.1. Xây dựng các chiến lược nguồn hàng
3.2.2. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường
3.2.3. Tổ chức tốt nguồn vốn phục vụ hoạt động tạo nguồn - mua hàn
3.2.4. Giải pháp hoàn thiện công tác lựa chọn nhà cung cấp   
3.2.5. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thu mua           
3.2.6. Biện pháp về khai thác nguồn hàng          
3.2.7. Định giá thu mua
3.2.8. Tổ chức tốt công tác dự trữ 
3.2.9. Tổ chức tốt phương tiện vận chuyển và kho bãi chứa hàng
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. Kết luận
2. Kiến nghị  
2.1. Đối với nhà nước và chính quyền địa phương
2.2. Đối với Công ty
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan