[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Nam sông Hương


[/kythuat]
[tomtat]
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ tiền gửi của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Nam sông Hương
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại
1.1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại   
1.1.2. Dịch vụ ngân hàng và dịch vụ tiền gửi      
1.1.2.1. Dịch vụ ngân hàng
1.1.2.2. Dịch vụ tiền gửi ngân hàng          
1.1.2.3. Sự cần thiết của tiền gửi dân cư  
1.1.3. Hành vi khách hàng và tiến trình ra quyết định  
1.1.3.1. Hành vi khách hàng
1.1.3.2. Tiến trình ra quyết định của khách hàng           
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng   
1.1.4.1. Các yếu tố văn hóa           
1.1.4.2. Các yếu tố xã hội  
1.1.4.3. Các yếu tố cá nhân
1.1.4.4. Các yếu tố tâm lý  
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Thực trạng dịch vụ tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam
1.2.2. Thực trạng dịch vụ tiền gửi của các ngân hàng tại Thừa Thiên Huế
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG
2.1. Vài nét về NHNo&PTNT Việt Nam
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển    
2.1.2. Mạng lưới hoạt động 28
2.2. Tổng quan về NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương
2.2.1. Các chi nhánh hiện tại của NHNo&PTNT trên địa bàn Thừa Thiên Huế
2.2.2. Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Sông Hương
2.2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
2.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng các phòng ban
2.2.3. Các hoạt động chủ yếu của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương
2.2.4. Tình hình lao động   
2.2.5. Tình hình tài sản và nguồn vốn      
2.2.6. Kết quả hoạt đông kinh doanh của Chi nhánh qua 3 năm 2008-2010
2.2.7. Thực trạng hoạt động tiền gửi tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam  Sông Hương
2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng DVTG tại NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương qua kết quả khảo sát ý kiến của khách hàng cá nhân
2.3.1. Cơ cấu mẫu điều tra 
2.3.2. Thời gian khách hàng đã sử dụng dịch vụ tiền gửi của chi nhánh
2.3.3. Kênh thông tin khách hàng nhận biết về ngân hàng
2.3.4. Lý do sử dụng dịch vụ tiền gửi của KH
2.3.5. Các đối tượng ảnh hưởng đến việc sử dụng DVTG tại NHNo&PTNTNSH
2.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ tiền gửi
2.3.6.1. Phân tích nhân tố
2.3.6.2. Yếu tố nhân viên
2.3.6.4. Yếu tố cơ sở vật chất
2.3.6.5. Yếu tố thủ tục
2.3.6.6. Phân tích hồi quy  
2.3.6.7. Khuynh hướng tiêu dùng 
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIỀN GỬI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NHNo&PTNT CHI NHÁNH NAM SÔNG HƯƠNG
3.1. Phân tích SWOT và định hướng phát triển dịch vụ tiền gửi của NHNo&PTNT chi nhánh Nam Sông Hương
3.1.1. Phân tích ma trân Swot
3.1.1.1. Điểm mạnh (Strengths)
3.1.1.2. Điểm yếu (Weaknesses)
3.1.1.3. Cơ hội (Opportunities)
3.1.1.4. Thách thức (Threats)
3.1.2. Định hướng và muc tiêu phát triển dịch vụ tiền gửi của Ngân Hàng trong thời gian tới
3.1.2.1. Định hướng
3.1.2.2. Mục tiêu
3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng DVTG trong thời gian đến
3.2.1. Giải pháp nhằm tăng trưởng về sản phẩm huy động tiền gửi trong dân cư
3.2.2. Giải pháp về nhân viên
3.2.3. Giải pháp về lãi suất
3.2.4. Giải pháp về cơ sở vật chất
3.2.5. Giải pháp về thủ tục 
3.2.6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
I. KẾT LUẬN
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
2. Đối với ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Nam Sông Hương
3. Đối với nhà nước và ngân hàng nhà nước
4. Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan