[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn về công việc của người lao động tại Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Thuận Thành - Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn về công việc của người lao động tại Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Thuận Thành - Huế
MỤC LỤC
Lời cám ơn
Mục lục
Danh sách các chữ viết tắt, hình vẽ, bảng biểu và phụ lục
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài 
2. Mục tiêu nghiên cứu       
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Thiết kế nghiên cứu
4.2. Thu thập số liệu           
4.3. Thiết kế mẫu - Chọn mẫu
4.4. Thang đo
4.5. Phương pháp xử lý số liệu
5. Tóm tắt đề tài
PHẦN II- NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc 
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Lý thuyết về sự thỏa mãn công việc
1.2. Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc
1.3. Mô hình nghiên cứu sự thỏa mãn về công việc của người lao động
1.3.1. Định nghĩa các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn về công việc
1.3.2. Mô hình nghiên cứu 
1.3.3. Các giả thuyết mô hình nghiên cứu           
1.4. Vài nét về thị trường bán lẻ ở Việt Nam và ở Thành Phố Huế
1.4.1. Thị trường bán lẻ ở Việt Nam
1.4.2. Đặc điểm thị trường bán lẻ tại Thành phố Huế
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HTX TM&DV THUẬN THÀNH HUẾ
2.1. Tổng quan về HTX TM&DV Thuận Thành Huế
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của HTX TM&DV Thuận Thành Huế
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
2.1.3. Tổ chức sản xuất kinh doanh
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.5. Tình lao động tại HTX TM&DV Thuận Thành    
2.1.6. Tình hình kết quả hoạt động kinh của HTX TM&DV Thuận Thành
2.2. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự thỏa mãn về công việc của người lao động tại HTX TM&DV Thuận Thành Huế
2.2.1. Giới thiệu về mẫu điều tra
2.2.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha          
2.2.3. Phân tích nhân tố
2.2.4. Phân tích hồi qui tuyến tính           
2.2.5. Kiểm định giá trị trung bình           
2.2.6. Kiểm định sự khác biệt về mức độ thỏa mãn đối với từng nhân tố theo đặc điểm cá nhân
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN VỀ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI HTX TM&DV THUẬN THÀNH HUẾ
3.1. Định hướng phát triển và nâng cao mức độ thỏa mãn về công việc của người lao động tại HTX TM&DV Thuận Thành Huế
3.2. Một số giải pháp nâng cao sự thỏa mãn về công việc của người lao động tại HTX TM&DV Thuận Thành Huế
3.2.1. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Đồng nghiệp”
3.2.2. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Phúc lợi”
3.2.3. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Đặc điểm công việc”
3.2.4. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Cấp trên”
3.2.5. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Thu nhập”
3.2.6. Giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn về “Đào tạo và thăng tiến”
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
2.1.Kiến nghị với Nhà nước
2.2.Kiến nghị với HTXTT
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan