[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của đội ngũ công nhân viên công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Packexim


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của đội ngũ công nhân viên công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Packexim
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu     
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Thiết kế nghiên cứu 
1.4.1.1. Nghiên cứu định tính        
1.4.1.2. Nghiên cứu định lượng     
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm về sự hài lòng (sự thỏa mãn) đối với công việc
1.2. Lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham Maslow
1.3 Lý thuyết hai yếu tố của Herzberg
1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng trong công việc của người lao động
1.4.1. Môi trường làm việc (work environment)
1.4.2. Lương bổng phúc lợi (salary bebefits)      
1.4.3. Bố trí công việc
1.4.4. Triển vọng phát triển           
1.5. Tác động của sự hài lòng trong công việc đến hiệu quả làm việc của người lao động.
1.6. Cơ sở thực tiễn 
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ PACKEXIM
2. Sơ lược về công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Packexim
2.1. Quá trình hình thành và phát triển    
2.2. Những đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
2.3. Tình hình lao động của công ty qua 3 năm 2008-2010
2.4 Tình hình tiêu thụ sản phẩm và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2008-2010   
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
3.1.1. Giới tính
3.1.2. Độ tuổi           
3.1.3. Trình độ         
3.1.4. Bộ phận công tác      
3.2. Kiểm định thang đo     
3.2.1. Đánh giá sơ bộ thang đo bằng Cronbach alpha   
3.2.2. Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố EFA
3.2.3. Kiểm định phân phối chuẩn của các nhân tố
3.3. Đánh giá của đội ngũ công nhân viên công ty về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và sự hài lòng trong công việc
3.3.1. Đánh giá của đội ngũ CNV của công ty về môi trường làm việc vật chất
3.3.2. Đánh giá của đội ngũ công nhân viên của công ty về môi trường làm việc nhân sự
3.3.3. Đánh giá của đội ngũ công nhân viên của công ty vể lương bổng phúc lợi
3.3.4. Đánh giá của đội ngũ công nhân viên của công ty về bố trí công việc
3.3.5. Đánh giá của đội ngũ công nhân viên của công ty về triển vọng phát triển
3.3.6. Đánh giá chung của đội ngũ CNV của công ty về sự hài lòng trong công việc
3.4. Phân tích sự hài lòng và các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng theo các tiêu chí
3.4.1. Theo giới tính
3.4.2. Theo độ tuổi  
3.4.3. Theo trình độ
3.4.4. Theo bộ phận công tác
3.5. Xây dựng hàm hồi quy các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của công nhân viên đối với công ty           
3.6. Thống kê những mong muốn của đội ngũ công nhân viên công ty
3.7. Kết luận chương
CHƯƠNG IV: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PACKEXIM    
4.1. Cơ sở đề xuất giải pháp          
4.1.1. Chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới     
4.1.1.1. Chiến lược về sản phẩm   
4.1.1.2. Chiến lược mở rộng sản xuất kinh doanh
4.1.1.3. Chiến lược về tài chính
4.1.1.4. Chiến lược về nhân sự
4.1.2. Phân tích ma trận SWOT
4.2. Những giải pháp đề xuất         
4.2.1. Những giải pháp chung
4.2.2. Những giải pháp cụ thể        
4.2.2.1. Giải pháp về môi trường làm việc
4.2.2.2. Giải pháp về lương bổng phúc lợi
4.2.2.3. Giải pháp về bố trí công việc
4.2.2.4. Giải pháp về triển vọng phát triển
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ   
I. Kiến nghị
1. Kiến nghị đối với nhà nước và các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên
2. Kiến nghị đối với công ty TNHH bao bì Packexim
II. Kết luận
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan