[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh khu vực Triệu Hải tỉnh Quảng Trị


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh khu vực Triệu Hải tỉnh Quảng Trị
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Sự cần thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu      
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu  
3.2. Phạm vi nghiên cứu     
4. Phương pháp nghiên cứu           
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.1.1. Số liệu thứ cấp
4.1.2. Số liệu sơ cấp
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
1.1. Nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng  
1.1.1.1. Khái niệm về tín dụng
1.1.1.2. Bản chất - Chức năng của tín dụng         
1.1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng   
1.1.1.4. Nguyên tắc tín dụng ngắn hạn     
1.1.1.5.  Nguyên tắc tín dụng trung và dài hạn   
1.1.2. Nghiệp vụ cho vay ở ngân hàng     
1.1.2.1. Một số khái niệm căn bản
1.1.2.1.1. Khái niệm cho vay
1.1.2.1.2. Cho vay ngắn hạn
1.1.2.1.3. Cho vay trung và dài hạn: (đầu tư dự án )
1.1.2.1.4. Chủ thể tham gia
1.1.2.2. Quy định về hoạt động cho vay
1.1.2.2.1. Nguyên tắc và điều kiện cho vay
1.1.2.2.2. Hồ sơ vay vốn: (điều 14: hồ sơ vay vốn)
1.1.2.2.3. Giới hạn vay
1.1.2.2.4. Quy trình cho vay ở ngân hàng
1.1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
1.1.2.4. Tổng quan doanh nghiệp vừa và nhỏ     
1.1.2.4.1. Khái niệm
1.1.2.4.1.1. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ
1.1.2.4.1.2. Khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định ở Việt Nam
1.1.2.4.2. Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế
1.1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1.1.2.5.1. Nhân tố thuộc về môi trường kinh tế  
1.1.2.5.2. Các nhân tố thuộc về môi trường pháp lý
1.1.2.5.3. Các nhân tố thuộc về phía khách hàng           
1.2. Giới thiệu về mô hình hồi quy Binary logistic        
1.2.1. Ứng dụng của mô hình hồi quy Binary logistic   
1.2.2. Mô hình Binary logistic
1.2.2.3. Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số
1.2.2.4. Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát
1.2.2.5. Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình hồi quy Binary logistic
CHƯƠNG II. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC TRIỆU HẢI     
2.1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Khu vực Triệu Hải
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực Triệu Hải
2.1.2. Môi trường hoạt động kinh doanh 
2.1.3. Các hoạt động chính của ngân hàng
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.3.2. Hoạt động tín dụng           
2.1.3.3. Hoạt động trung gian
2.1.3.4. Thực hiện dịch vụ thu và phát tiền mặt cho khách hàng
2.1.4. Quy trình hoạt động cho vay tại NHNo&PTNT Chi nhánh Khu vực Triệu Hải
2.1.5. Cơ cấu tổ chức
2.1.5.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
2.1.5.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.5. Kết quả kinh doanh chủ yếu của Chi nhánh NHNo&PTNT Khu vực Triệu Hải qua 3 năm 2008-2010
2.1.5.1. Hoạt động huy động vốn  
2.1.5.2. Hoạt động sử dụng vốn
2.1.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 20008- 2010
2.15.4. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Triệu Hải 
CHƯƠNG III. MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐÚNG HẠN CỦA KHÁCH HÀNG LÀ DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH KHU VỰC TRIỆU HẢI
3.1. Vận dụng mô hình hồi quy Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng tại Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Triệu Hải.
3.1.1. Các nhân tố được đưa vào mô hình hồi quy
3.1.3. Phân tích và kiểm định độ tin cậy số liệu 
3.1.3. Phân tích nhân tố khám phá            48
3.1.4. Ý nghĩa của các kết quả khi phân tích nhân tố khám phá với SPSS
3.1.4.1. Kiểm định số lượng mẫu thích hợp KMO
3.1.4.2. Kết quả phân tích nhân tố về khả năng trả nợ đúng hạn của doanh nghiệp 
3.3. Vận dụng mô hình hồi quy cho mục đích dự báo
CHƯƠNG IV. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHU VỰC TRIỆU HẢI- QUẢNG TRỊ
4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Khu vực Triệu Hải trong thời gian tới
4.2. Hoàn thiện công tác phân tích, thẩm định tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng
4.3. Giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhân viên và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý
4.4. Đơn giản hoá các thủ tục cho vay     
4.5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin     
4.6. Giải pháp đối với khách hàng
4.6.1. Hạn chế phát sinh nợ quá hạn        
4.6.2. Luôn tạo uy tín đối với Ngân hàng
4.6.3. Có chiến lược kinh doanh linh hoạt, hợp lý
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ    
4.1. KẾT LUẬN
4.2. KIẾN NGHỊ
4.2.1. Kiến nghị đối với chính phủ, các bộ ngành có liên quan           
4.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
4.2.3. Kiến nghị đối với Chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Triệu Hải- Quảng Trị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan