[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố Marketing - Mix đến khách hàng trước khi ra quyết định mua sản phẩm gạch men lát nền tại Công ty TNHH Phước Loan


[/kythuat]
[tomtat]
Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố Marketing - Mix đến khách hàng trước khi ra quyết định mua sản phẩm gạch men lát nền tại Công ty TNHH Phước Loan
MỤC LỤC
Phần I  Đặt vấn đề
I. Lý do lựa chọn đề tài       
II. Mục tiêu nghiên cứu      
III. Phương pháp nghiên cứu          
Phần II  Nội dung và kết quả nghiên cứu 
Chương I  Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.1 Người tiêu dùng và thị trường người tiêu dùng
1.1.1 Người tiêu dùng là gì ?          
1.1.2 Thị trường người tiêu dùng  
1.2 Hành vi người tiêu dùng và quá trình ra quyết định mua   
1.2.1 Hành vi người tiêu dùng là gì?        
1.2.1.1 Định nghĩa   
1.2.1.2 Tại sao phải nghiên cứu hành vi khách hàng     
1.2.2 Tiến trình ra quyết định mua của người tiêu dùng           
1.3 Phân tích tiến trình trước khi ra quyết định mua của khách hàng
1.3.1 Nhận biết nhu cầu
1.3.2 Tìm kiếm thông tin
1.3.3 Đánh giá các khả năng (phương án) thay thế
1.4 Mô hình chi tiết hành vi mua của người tiêu dùng  
1.4.1 Các nhân tố kích thích.         
1.4.2 Hộp đen ý thức của người tiêu dùng
1.4.3 Những phản ứng đáp lại của người tiêu dùng
1.5 Khái niệm Marketing và Marketing-Mix
1.5.1 Các khái niệm về Marketing
1.5.2 Khái niệm Marketing-Mix   
1.6 Các yếu tố thuộc Marketing-Mix
1.6.1 Yếu tố sản phẩm (Product)  
1.6.2 Yếu tố giá cả (Price) 
1.6.3 Yếu tố phân phối (Place)     
1.6.3.1 Kênh phân phối      
1.6.3.2 Các dạng chính của hệ thống kênh phân phối   
1.6.3.3 Lựa chọn kênh phân phối chủ yếu          
1.6.3.4 Yếu tố xúc tiến hỗn hợp: (Promotion)    
1.7 Vai trò và vị trí của Marketing trong hoạt động kinh doanh
Chương II Kết quả nghiên cứu       
2.1 Tình hình chung về công ty TNHH Phước Loan      
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty           
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý  
2.1 3 Chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong bộ máy tổ chức của công ty
2.1.3.1 Giám đốc công ty
2.1.3.2 Phó giám đốc công ty
2.1.3.3 Phòng kế toán
2.1.3.4 Phòng kinh doanh  
2.1.3.5 Phòng tài chính       
2.1.3.6 Các kho hàng          
2.1.4 Tình hình lao động của công ty       
2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.6 Tình hình các yếu tố Marketing – Mix của công ty
2.1.6.1 Về yếu tố sản phẩm
2.1.6.2 Về yếu tố giá
2.1.6.3 Về yếu tố phân phối
2.1.6.4 Về yếu tố xúc tiến hỗn hợp
2.1 Nội dung nghiên cứu    
2.2.1 Mẫu và đặc điểm mẫu nghiên cứu  
2.2.1.1 Về giới tính 
2.2.1.2 Về tuổi
2.2.1.4 Về thu nhập 
2.2.2 Phân tích nhu cầu tiêu dùng đối với sản phẩm gạch men lát nền của khách hàng:
2.2.3 Số lần mua sản phẩm gạch men lát nền tại công ty TNHH Phước Loan
2.2.4 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố Marketing – Mix đến quá trình tìm kiếm thông tin
2.2.4.1 Những nguồn thông tin mà khách hàng tiếp cận để biết về công ty
2.2.4.2 Mức độ quan tâm tìm kiếm thông tin về các yếu tố Marketing – Mix           
2.2.6.3 Đánh giá chung về mức đô quan tâm tìm kiếm thông tin đối với các yếu tố Marketing – Mix
2.2.6.4 Phân tích sự khác nhau giữa các nhóm khách hàng về mức độ quan tâm tìm kiếm thông tin đối với các yếu tố
2.2.6.5 Các nguồn thông tin mà khách hàng tiếp cận khi tìm hiểu về sản phẩm gạch men lát nền
2.2.7 Mức độ hài lòng của khách hàng về các thông tin được cung cấp từ phía công ty
2.2.7.1 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thông tin về sản phẩm
2.2.7.2 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thông tin về giá cả
2.2.7.3 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thông tin về phân phối
2.2.7.4 Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các thông tin về xúc tiến bán hàng          
2.2.7.5 Đánh giá chung về sự hài lòng của khách hàng về các thông tin nhận được từ công ty
2.2.7 Đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố Marketing – Mix đến quyết định chọn mua sản phẩm gạch men lát nền tại công ty
2.2.7.1 Mức độ quan trọng của yếu tố sản phẩm đến quyết định mua
2.2.7.2 Mức độ quan trọng của yếu tố giá cả đến quyết định mua
2.2.7.3 Mức độ quan trọng của yếu tố phân phối đến quyết định mua
2.2.7.4 Mức độ quan trọng của yếu tố xúc tiến bán hàng đến quyết định mua
2.2.7.5 Đánh giá chung về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố Marketing – Mix đến quyết định mua của khách hàng
2.2.7.6 Phân tích sự khác nhau giữa các nhóm khách hàng về tầm quan trọng của các yếu tố đến quyết định mua       
2.2.8 Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố Maketing – Mix đến khách hàng trong quá trình đánh giá các lựa chọn  
2.2.8.1 Đánh giá của khách hàng về sản phẩm   
2.2.9.2 Đánh giá của khách hàng về yếu tố giá cả
2.2.8.3 Đánh giá của khách hàng về yếu tố phân phối  
2.2.8.4 Đánh giá của khách hàng về yếu tố xúc tiến bán hàng
2.2.9 Phân tích đánh giá chung của khách hàng về các yếu tố Marketing – Mix được đưa ra        
2.2.9.1 Phân tích giá trị trung bình đánh giá chung của khách hàng về các yếu tố Marketing–Mix được đưa ra
2.2.10.2 Phân tích sự khác nhau của các nhóm khách hàng khi đánh giá chung về các yếu tố Marketing – Mix
Phần III  Định hướng và giải pháp
3.1 Đối với doanh nghiệp
3.1.2 Nhóm giải pháp liên quan đến việc nhận biết nhu cầu của khách hàng
3.1.2 Nhóm giải pháp liên quan về quá trình đưa thông tin đến khách hàng 
3.1.3 Nhóm giải pháp liên quan đến quá trình đánh giá các phương án lựa chọn của khách hàng
3.2 Đối với chính quyền địa phương
Phần IV  Kết luận và kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan