[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Huế


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân của ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Huế
MỤC LỤC
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ      
PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU     
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ (E – BANKING)
1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng
1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM
1.1.4. Vai trò của NHTM    
1.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử     
1.2.1. Khái niệm thương mại điện tử (Electronic Commerce)
1.2.2. Dịch vụ ngân hàng điện tử (E – banking)
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến
CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN ACBONLINE
2.1 Tổng quan về ACB chi nhánh Huế    
2.1.1.  Quá trình hình thành và phát triển           
2.1.2. Cơ cấu tổ chức          
2.1.3. Nguồn lực của ACB chi nhánh Huế           
2.1.4.  Kết quả kinh doanh của ACB Chi nhánh Huế    
2.1.5. Dịch vụ ngân hàng điện tử của ACB
2.2. Nội dung – Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng trực tuyến ACBonline của khách hàng tại ACB Huế
2.2.1. Mô tả mẫu
2.2.2. Đánh giá mức độ hiểu biết của khách hàng về dịch vụ ngân hàng trực tuyến của ACB (ACBonline)
2.2.3. Kiểm định thang đo  
2.2.4. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
2.2.5. Phân tích hồi quy
2.2.6. Đánh giá các nhân tố trong mô hình nghiên cứu ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến ACBonline
2.2.7. Kiểm định sự khác biệt đánh giá của khách hàng theo đặc điểm cá nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU  CHI NHÁNH HUẾ        
3.1. Cơ sở của giải pháp
3.1.1. Thời cơ           
3.1.2. Thách thức
3.2. Nội dung của giải pháp
3.2.1. Xác định khách hàng mục tiêu của dịch vụ ACBonline 
3.2.2. Đẩy mạnh việc quảng bá dịch vụ ACBonline đến khách hàng 
3.2.3. Đảm bảo lòng tin của khách hàng  
3.2.4. Giới thiệu tất cả những tiện ích của dịch vụ  ACBonline đến khách hàng
3.2.5. Đào tạo nhân viên chuyên môn về ngân hàng trực tuyến          
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ     
3.1 Ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến ACBonline trong thực tiễn
3.2. Kết luận 
3.3. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan