[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua mạng Internet


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua mạng Internet
MỤC LỤC
PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ       
1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu           
5. Nội dùng nghiên cứu
6. Bố cục đề tài
PHẦN II. NỘI DÙNG  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Hành vi người tiêu dùng và các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
1.1.1.1. Khái niệm hành vi khách hàng
1.1.1.2. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua của khách hàng   
1.1.1.3. Tiến trình trước khi ra quyết định mua của khách hàng
1.1.2. Mô hình lý thuyết     
1.1.2.1. Mô hình hành động hợp lý          
1.1.2.2. Mô hình hành vi dự định 
1.1.2.3. Mô hình TAM
1.1.3. Các khái niệm           
1.1.3.1. Ý định mua trực tuyến
1.1.3.2. Hữu ích cảm nhận 
1.1.3.3. Thuận tiện cảm nhận
1.1.3.4. Chuẩn mực chủ quan
1.1.3.5. Sự tin cậy    
1.1.3.6. Sự tiện nghi
1.1.3.7. Thái độ người tiêu dùng   
1.2. Cơ sở thực tiễn 
1.2.1. Tổng quan về sự phát triển TMĐT 
1.2.2.1. Tình hình TMĐT ở một số nước trên thế giới   
1.2.2.2. Tình hình phát triển TMĐT ở Việt Nam
Chương 2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU       
2.1. Quy trình thực hiện nghiên cứu         
2.2. Thiết kế nghiên cứu     
2.2.1. Nghiên cứu sơ bộ      
2.2.2. Nghiên cứu chính thức
2.3. Mô hình đề xuất nghiên cứu  
2.4. Xây dựng thang do
2.4.1. Hữu ích khi cảm nhận
2.4.2. Thuận tiện cảm nhận           
2.4.3. Sự tiện nghi   
2.4.4. Chuẩn mực chủ quan
2.4.5. Sự tin cậy
2.4.6. Ý định mua
2.5. Phương pháp phân tích dữ liệu
2.5.1. Đánh giá thang đo    
2.5.2. Độ giá trị
2.5.3. Hồi qui tuyến tính
2.5.4. Kiểm định giả thuyết           
2.6. Phương pháp chọn mẫu
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU       
3.1. Thống kê mô tả dữ liệu           
3.1.1.  Mẫu dữ liệu nghiên cứu      
3.1.2. Thống kê mô tả biến định tính
3.1.2.1. Mẫu phân bổ theo đối tượng phỏng vấn
3.1.2.3. Kết quả thống kê mô tả biến độc lập      
3.1.2.4. Kết quả thống kê mô tả biến phụ thuộc 
3.2. Kiểm định thang đo     
3.2.1. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA
3.2.1.1. Phân tích nhân tố biến độc lập    
3.2.1.2. Phân tích nhân tố biến phụ thuộc           
3.2.2. Kiểm định thang đo Cronbach alpha         
3.2.1.1. Cronbach alpha cho thang đo hữu ích cảm nhận
3.2.1.2. Cronbach alpha cho thang đo thuận tiện cảm nhận     
3.2.1.3. Cronbach alpha cho thang đo sự tiện nghi
3.2.1.4. Cronbach alpha cho thang đo chuẩn mực chủ quan
3.2.1.5. Cronbach alpha cho thang đo sự tin cậy            4
3.2.1.6. Cronbach alpha cho thang đo ý định mua         
3.3. Đánh giá của khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng qua mạng Internet
3.3.1. Đánh giá của khách hàng về yếu tố hữu ích cảm nhận   
3.3.2. Đánh giá của khách hàng về yếu tố thuận tiện cảm nhận
3.3.3. Đánh giá của khách hàng về yếu tố sự tiện nghi 
3.3.4. Đánh giá của khách hàng về yếu tố chuẩn mực chủ quan
3.3.5. Đánh giá của khách hàng về yếu tố sự tin cậy
3.3.6. Đánh giá của khách hàng về yếu tố ý định mua
3.4. Phân tích ảnh hưởng của giới tính, độ tuổi, mức thu nhập và trình độ học vấn, nghề nghiệp đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.4.1. Phân tích ảnh hưởng của  giới tính đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.4.2. Phân tích ảnh hưởng của nhóm tuổi đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.4.3. Phân tích ảnh hưởng của trình độ học vấn đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.4.4. Phân tích ảnh hưởng của nghề nghiệp đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.4.5. Phân tích ảnh hưởng của  thu nhập đến các thành phần PU, PE, FA, SN, TR, PI
3.5. Phân tích mối quan hệ của hữu ích cảm nhận, thuận tiện cảm nhận, sự tiện nghi, chuẩn mực chủ quan, sự tin cậy và ý định mua trong mô hình nghiên cứu
3.5.1. Phân tích mối quan hệ giữa thuận tiện cảm nhận, sự tiện nghi với hữu ích cảm nhận.         
3.5.1.1. Đánh giá hệ số ma trận tương quan
3.5.1.2. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
3.5.1.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
3.5.1.4. Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi qui
3.5.2. Phân tích mối quan hệ giữa hữu ích cảm nhận, thuận tiện cảm nhận, chuẩn mực chủ quan và sự tin cậy với ý định mua
3.5.2.1. Đánh giá hệ số ma trận tương qua
3.5.2.2. Đánh giá độ phù hợp của mô hình
3.5.2.3. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
3.5.2.4. Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi qu
3.6. Mô hình hiệu chỉnh
Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HÌNH THỨC KINH DOANH TRỰC TUYẾN
4.1. Định hướng phát triển kinh doanh trực tuyến ở Việt Nam
4.2 Giải phát nhằm phát triển hình thức kinh doanh trực tuyến          
4.2.1. Cơ sở đề xuất giải pháp
4.2.2. Giải pháp.
PHẦN III. KẾT LUẬN
1. Kết luận
2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
3. Hạn chế của nghiên cứu và những hướng nghiên cứu tiếp theo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan