[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động thư viện huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động thư viện huyện Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của khóa luận
6. Cấu trúc của khóa luận
CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN HUYỆN VÀ TỔNG QUAN VỀ THƯ VIỆN HUYỆN THỌ XUÂN
1.1. Những vấn đề chung về hoạt động thư viện huyện
1.1.1. Khái niệm thư viện huyện
1.1.2. Vấn đề hoạt động thư viện phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
1.2. Tổng quan về thư viện huyện Thọ Xuân
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của thư viện huyện Thọ Xuân
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của thư viện huyện Thọ Xuân
1.2.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
1.2.4. Yêu cầu phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với thư viện huyện Thọ Xuân.
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỦA THƯ VIỆN HUYỆN THỌ XUÂN
2.1. Xây dựng vốn tài liệu
2.1.1. Nội dung vốn tài liệu
2.1.2. Tình hình bổ sung vốn tài liệu
2.1.3. Vấn đề chia sẻ tài liệu.
2.2. Các sản phẩm và dịch vụ thư viện – thông tin phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2.2.1. Sản phẩm thư viện thông tin
2.2.2. Dịch vụ thư viện – thông tin
2.3. Phục vụ ngoài thư viện.
2.4. Các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở
2.4.1. Triển khai các hoạt động hướng dẫn và tuyên truyền sách tại cơ sở
2.4.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã phường
2.4.3. Kiểm tra, khen thưởng
2.5. Nhận xét
2.5.1. Điểm mạnh
2.5.2. Điểm yếu
CHƯƠNG 3. TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Ở HUYỆN THỌ XUÂN
3.1. Phát triển và nâng cao chất lượng vốn tài liệu đáp ứng nhu cầu tin trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
3.1.1. Xác định diện bổ sung
3.1.2. Đảm bảo cơ cấu tài liệu phù hợp
3.1.3. Tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin
3.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
3.2.1. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm thông tin thư viện
3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin thư viện
3.3. Phục vụ ngoài thư viện
3.3.1. Phục vụ thông qua thư viện chi nhánh
3.3.2. Phục vụ bằng thư viện lưu động
3.4. Tăng cường luân chuyển sách báo từ thư viện huyện xuống các thư viện, tủ sách cơ sở
3.5. Củng cố và phát triển mạng lưới thư viện, tủ sách cơ sở phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
3.6. Đẩy mạnh việc phối hợp với các ngành, các cấp trong hoạt động phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn
3.7. Phát huy nhân tố con người trong hoạt động thư viện- thông tin
3.7.1. Nâng cao trình độ của cán bộ thư viện
3.7.2 Đào tạo người dùng tin
3.8. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho thư viện
3.9. Tăng cường sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với thư viện
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan