[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm của Công ty sách Hà Nội từ năm 2005 – 2008


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm của Công ty sách Hà Nội từ năm 2005 – 2008
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1.1 Khái niệm về xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm.
1.2 Bản chất của hoạt động xúc tiến tiêu thụ trong nền kinh tế thị trường
1.3 Nội dung của hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm
1.3.1 Xây dựng các kênh phân phối
1.3.2 Hoạt động hỗ trợ cho công tác xúc tiến tiêu thụ.
1.4 Ý nghĩa của hoạt động xúc tiến tiêu thụ đối với hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm ở Công ty Sách Hà Nội
1.4.1 Góp phần tuyên truyền sâu rộng xuất bản phẩm đến với khách hàng.
1.4.3 Góp phần mang lại lợi nhuận cho doanh nghiêp.
1.4.4 Góp phần trực tiếp thúc đẩy các khâu nghiệp vụ khác phát triển.
1.5.1 Môi trường kinh doanh.
1.5.2 Môi trường kinh tế.
1.5.3 Môi trường chính trị.
1.5.4 Môi trường văn hóa - xã hội.
1.5.5 Môi trường cạnh tranh.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM Ở CÔNG TY SÁCH HÀ NỘI TRONG 4 NĂM 2005- 2008
2.1 Vài nét về Công ty sách Hà Nội và nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm tại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
2.1.1 Vài nét về công ty Sách Hà Nội.
2.1.2 Nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm ở Thủ đô Hà Nội.
2.2 Thực trạng hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm ở Công ty Sách Hà Nội từ 2005 – 2008.
2.2.2 Tổ chức hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm.
2.3 Kết quả đạt được.
2.3.1 Phân tích kết quả tiêu thụ theo từng mặt hàng.
2.3.2 Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ xuất bản phẩm qua hình thức bán hàng.
2.4 Nhận xét chung.
2.4.1 Những thành tích đạt được.
2.4.2 Những tồn tại cần khắc phục.
2.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại trên.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM Ở CÔNG TY SÁCH HÀ NỘI.
3.1 Giải pháp vĩ mô (Về phía Nhà nước)
3.2 Giải pháp vi mô (Về phía doanh nghiệp).
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan