[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hôn nhân của người Dao Tiền ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Hôn nhân của người Dao Tiền ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI DAO TIỀN Ở XÃ HIỀN LƯƠNG, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH
1.1. Khái quát chung về xã Hiền Lương
1.1.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên của xã Hiền Lương
1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
1.2. Người Dao ở xã Hiền Lương
1.2.1. Tên gọi, nguồn gốc và lịch sử tộc người
1.2.2. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
1.2.3. Đặc điểm về xã hội
1.3. Đặc điểm văn hóa của người Dao Tiền ở Hiền Lương
1.3.1. Văn hóa mưu sinh
1.3.2. Văn hóa vật chất
1.3.3. Văn hóa tinh thần
Tiểu kết chương 1
Chương 2: HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở HIỀN LƯƠNG TRONG XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG
2.1. Quan niệm và nguyên tắc trong hôn nhân
2.1.1. Quan niệm về hôn nhân
2.1.2. Nguyên tắc trong hôn nhân
2.1.3. Cư trú sau hôn nhân
2.2. Tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng, con dâu, con rể
2.2.1. Tiêu chuẩn chọn con dâu, con rể
2.2.2. Tiêu chuẩn của trai gái trong chọn lựa bạn đời
2.3. Chuẩn bị cho đám cưới
2.3.1. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm
2.3.2. Chuẩn bị về trang phục
2.3.3. Chuẩn bị sính lễ và quà tặng
2.3.4. Mời người thực hiện các nghi lễ
2.4. Cưới xin truyền thống của người Dao Tiền ở Hiền Lương
2.4.1. Lễ ăn hỏi (Nải xía)
2.4.2. Nghi thức trong đám cưới (Chấu xiên cha)
2.4.3. Nghi thức sau đám cưới (Lại mặt -Thố niên xeng)
2.5. Nét đẹp trong hôn nhân truyền thống của người Dao Tiền
2.5.1. Hôn nhân của người Dao Tiền mang tính giáo dục cao
2.5.2. Bảo tồn văn hóa truyền thống
2.5.3. Tinh thần cố kết cộng đồng
Tiểu kết chương 2
Chương 3: HÔN NHÂN CỦA NGƯỜI DAO TIỀN Ở XÃ HIỀN LƯƠNG HIỆN NAY
3.1. Biến đổi trong hôn nhân của người Dao Tiền
3.1.1. Quan niệm và nguyên tắc trong hôn nhân
3.1.2. Tiêu chuẩn chọn vợ, chọn chồng
3.1.3. Trang phục
3.1.4. Ẩm thực
3.1.5. Biến đổi về sính lễ
3.1.6. Quy mô tổ chức lễ cưới
3.1.7. Một số biến đổi khác
3.2. Vấn đề đặt ra trong hôn nhân của người Dao ở xã Hiền Lương
3.2.1. Thách cưới, sính lễ
3.2.2. Quy mô, thời gian tổ chức
3.2.3. Hệ thống các nghi lễ
3.2.4. Độ tuổi kết hôn
3.2.5. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống
3.2.6. Phát triển kinh tế
3.2.7. Vấn đề nghiên cứu văn hóa người Dao Tiền ở Hiền Lương trong tương lai
3.3. Giải pháp, khuyến nghị bảo tồn và phát huy những giá trị trong hôn nhân của người Dao Tiền ở xã Hiền Lương hiện nay
3.3.1. Một số giải pháp
3.3.2. Một số khuyến nghị
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan