[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghề làm đàn ở Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Nghề làm đàn ở Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
MỤC LỤC
Mở đầu
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ LÀNG ĐÀO XÁ
1.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1.1.1. Vị trí địa lý
1.1.2. Điều kiện tự nhiên
1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH LÀNG
1.3. CƠ SỞ KINH TẾ CỦA LÀNG
1.3.1. Nông nghiệp
1.3.2. Nghề thủ công
1.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC LÀNG XÃ TRUYỀN THỐNG
1.4.1. Xóm
1.4.2. Giáp
1.4.3. Hội đồng kỳ mục
1.5. VĂN HÓA LÀNG ĐÀO XÁ
1.5.1. Văn hóa vật thể
1.5.2. Văn hóa phi vật thể
Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA NGHỀ LÀM ĐÀN Ở ĐÀO XÁ HIỆN NAY
2.1. LỊCH SỬ NGHỀ
2.2. NGUYÊN LIỆU VÀ CÔNG CỤ LÀM ĐÀN
2.2.1. Nguyên liệu
2.2.2. Công cụ làm nghề
2.3. CÁC CÔNG ĐOẠN LÀM ĐÀN
2.3.1. Công đoạn làm mộc
2.3.2. Công đoạn hoàn thiện
2.4. QUY MÔ, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TRONG QUÁ TRÌNH LÀM NGHỀ
2.5. SẢN PHẨM VÀ ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM CỦA LÀNG NGHỀ
2.5.1. Sản phẩm làng nghề
2.5.2. Đặc trưng sản phẩm của làng nghề
2.6. THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
2.7. THU NHẬP VÀ MỨC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN
2.8. BÍ QUYẾT VÀ TRAO TRUYỀN
Chương 3: DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM ĐÀN Ở ĐÀO XÁ
3.1. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM ĐÀN TRONG TƯƠNG LAI
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ LÀM ĐÀN ĐÀO XÁ
3.2.1. Giải pháp về thương hiệu cho làng nghề
3.2.2. Giải pháp về thị trường
3.2.3. Giải pháp về vốn
3.2.4. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ
3.2.5. Giải pháp về lao động và đào tạo đội ngũ thợ
3.2.6. Giải pháp về phát triển du lịch làng nghề làm đàn ở Đào Xá
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan