[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sự tác động của Vlog tới giới trẻ Việt Nam hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Sự tác động của Vlog tới giới trẻ Việt Nam hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
3.1. Mục đích
3.2. Nhiệm vụ
4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6. Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
6.1. Về ý nghĩa lý luận
6.2. Về giá trị thực tiễn
7. BỐ CỤC CỦA TIỂU LUẬN
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. VLOG - KHÁI NIỆM, LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
1.1. Các khái niệm liên quan
1.2. Khái niệm Vlog
1.3. Sự hình thành và phát triển Vlog
1.4 Vlog dưới những góc nhìn khác nhau
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VLOG CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA VLOG TỚI NGƯỜI SỬ DỤNG
2.1 Thực trạng sử dụng Vlog của giới trẻ Việt Nam hiện nay
2.2. Tác động của Vlog tới người sử dụng
2.3. Một số nguyên nhân Vlog tồn tại và không ngừng tác động tới giới trẻ
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIẢM THIỂU SỰ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA VLOG ĐỐI VỚI XÃ HỘI
3.1. Đối với cá nhân
3.2. Đối với nhà quản lý
3.3 Hoạt động quản lý
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan