[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sưu tập thước tính do cán bộ, chiến sĩ Pháo binh sáng tạo, cải tiến sử dụng trong huấn luyện và chiến đấu lưu giữ tại bảo tàng Pháo binh


[/kythuat]
[tomtat]
Sưu tập thước tính do cán bộ, chiến sĩ Pháo binh sáng tạo, cải tiến sử dụng trong huấn luyện và chiến đấu lưu giữ tại bảo tàng Pháo binh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ BINH CHỦNG PHÁO BINH VÀ BẢO TÀNG PHÁO BINH
1.1. Vài nét về Binh chủng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam
1.2. Khái quát về Bảo tàng Pháo binh
1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Bảo tàng Pháo binh
1.2.2. Các hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng
1.2.2.1. Công tác nghiên cứu
1.2.2.2. Công tác sưu tầm
1.2.2.3. Công tác kiểm kê, bảo quản
1.2.2.4. Công tác trưng bày
1.2.2.5. Công tác giáo dục
1.2.3. Nội dung trưng bày của Bảo tàng Pháo binh
CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA SƯU TẬP THƯỚC TÍNH TẠI BẢO TÀNG PHÁO BINH
2.1. Quá trình nghiên cứu, sưu tầm và xây dựng sưu tập thước tính tại Bảo tàng Pháo binh
2.1.1. Quá trình nghiên cứu, sưu tầm thước tính
2.1.2. Xây dựng sưu tập thước tính tại Bảo tàng Pháo Binh
2.2. Sưu tập thước tính của Bảo tàng Pháo binh
2.2.1. Số lượng
2.2.2. Về loại hình
2.2.2.1. Thước tính sử dụng trong hoạt động trinh sát
2.2.2.2. Thước tính sử dụng trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu
2.2.2.3. Thước tính sử dụng trong công tác hậu cần
2.2.3. Về kỹ thuật chế tác
2.3. Giá trị của sưu tập
2.3.1. Giá trị lịch sử
2.3.2. Giá trị khoa học – kỹ thuật quân sự
2.3.3. Giá trị kinh tế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA SƯU TẬP THƯỚC TÍNH TẠI BẢO TÀNG PHÁO BINH
3.1. Thực trạng của sưu tập thước tính tại Bảo tàng Pháo binh 
3.1.1. Công tác bảo quản sưu tập 
3.1.2. Công tác nghiên cứu, quản lý sưu tập
3.1.3. Công tác khai thác và phát huy giá trị sưu tập
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo quản và phát huy giá trị của sưu tập
3.2.1. Tiếp tục công tác nghiên cứu, sưu tầm bổ sung hiện vật trong sưu tập và hoàn thiện thông tin
3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác bảo quản
3.2.3. Đa dạng hóa các hình thức phát huy giá trị sưu tập
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan