[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thị trường sách văn học dịch ở Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2007 – 2008


[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thị trường sách văn học dịch ở Thủ đô Hà Nội trong hai năm 2007 – 2008
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục bài nghiên cứu
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG SÁCH VĂN HỌC DỊCH
1.1. Sách văn học dịch và ý nghĩa của nó đối với đời sống xã hội
1.1.1. Khái niệm về sách văn học dịch
1.1.2. Đặc trưng của mặt hàng sách văn học dịch
1.1.3. Ý nghĩa của mặt hàng sách văn học dịch tới thủ đô Hà Nội
1.1.3.1. Thỏa mãn nhu cầu nghiên cứu tìm hiểu thưởng thức các giá trị văn hóa nghệ thuật thế giới của nhân dân Hà Nội
1.1.3.2. Góp phần phát triển mối quan hệ giao lưu văn hóa giữa các nước với Việt Nam và thúc đẩy sự phát triển nền văn học trong nước
1.1.3.3. Sách văn học dịch làm phong phú cho thị trường xuất bản phẩm ở Hà Nội.
1.1.3.4. Kinh doanh sách văn học dịch mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp.
1.2. Thị trường sách văn học dịch
1.2.1. Khái niệm
1.2.2. Các yếu tố cấu thành thị trường sách văn học dịch
1.2.2.1. Cầu về sách văn học dịch
1.2.2.2. Cung sách văn học dịch
1.2.2.3. Mặt hàng sách văn học dịch
1.2.2.4. Giá cả của sách văn học dịch.
1.2.2.5. Sự cạnh tranh trong kinh doanh sách văn học dịch.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SÁCH HỌC DỊCH Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI TRONG HAI NĂM 2007 - 2008
2.1. Khái quát tình hình chính trị, kinh tế văn hóa xã hội của thủ đô Hà Nội
2.2. Thực trạng thị trường sách văn học dịch ở Hà Nội trong hai năm 2007- 2008.
2.2.1. Mặt hàng sách văn học dịch
2.2.2. Các thành phần tham gia cung cấp sách văn học dịch
2.2.2.1. Các nhà xuất bản và các công ty Phát hành sách
2.2.2.2. Lực lượng tư nhân
2.2.3. Cầu về mặt hàng sách văn học dịch
2.2.3.1. Theo đối tượng sử dụng
2.2.3.2. Theo thể loại
2.2.4. Giá cả của mặt hàng sách văn học dịch
2.2.5. Sự cạnh tranh của các lực lượng kinh doanh sách dịch trên thị trường
2.3. Nhận xét chung về thị trường sách văn học dịch trên địa bàn Hà Nội trong hai năm 2007 - 2008.
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SÁCH VĂN HỌC DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI HIỆN NAY
3.1. Định hướng của Đảng và Nhà nước về giao lưu văn hoá trong thời kỳ hội nhập
3.2. Xu hướng phát triển của ngành
3.3. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của thị trường sách văn học dịch trên địa bàn Hà Nội hiện nay
3.3.1. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh sách văn học dịch.
3.3.1.1. Nâng cao vai trò của giám đốc, tổng biên tập các nhà xuất bản và các nhà kinh doanh sách văn học dịch.
3.3.1.2. Đổi mới năng động trong khâu lựa chọn đề tài khai thác bản thảo.
3.3.1.3. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ dịch giả, biên tập.
3.3.1.4. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành.
3.3.1.5. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp
3.3.2. Đối với Nhà nước.
3.3.2.1. Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật.
3.3.2.2. Tăng cường công tác quản lí của các cơ quan quản lí ngành.
3.3.2.3. Cần tuyên truyền, giáo dục thường xuyên tới các nhà sản xuất, kinh doanh sách văn học dịch.
3.3.2.4. Tuyên truyền giáo dục định hướng cho độc giả
3.3.2.5. Nâng cao trình độ, năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm quản lí
3.3.2.6. Tăng cường thẩm định sách lưu chiểu.
3.3.2.7. Cần hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh sách văn học dịch để đẩy mạnh hoạt động mua bản quyền
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan