[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Trẻ


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động quảng cáo trong kinh doanh xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Trẻ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHỆ THUẬT QUẢNG CÁO TRONG KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM
1.1 – Quảng cáo xuất bản phẩm trong nền kinh tế thị trường
1.1.1 Khái niệm về quảng cáo
1.1.2 Đặc trưng của quảng cáo xuất bản phẩm
1.1.3 Tính tất yếu khách quan của hoạt động tuyên truyền, quảng cáo XBP
1.2 – Tổng quan về các phương tiện quảng cáo
1.2.1 Quảng cáo qua các phương tiện in ấn
1.2.2 Quảng cáo qua các phương tiện điện tử
1.2.3 Quảng cáo qua các phương tiện trực quan
1.2.4 Quảng cáo tại hội chợ triển lãm
1.2.5 Quảng cáo qua trưng bày, sắp xếp sản phẩm tại các cửa hàng, showroom
1.3 – Vai trò của quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất bản phẩm.
1.3.1 Quảng cáo kích thích nhu cầu tiêu dùng xuất bản phẩm của công chúng, tăng khả năng tiêu thụ xuất bản phẩm của doanh nghiệp.
1.3.2 Quảng cáo giúp xác lập và khẳng định thương hiệu doanh nghiệp xuất bản phẩm trong con mắt công chúng
1.3.3 Quảng cáo giúp các doanh nghiệp xuất bản phẩm thực hiện nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO CỦA NHÀ XUẤT BẢN TRẺ HIỆN NAY
2.1 – Giới thiệu về nhà xuất bản Trẻ và tình hình hoạt động sản xuất kinh – kinh doanh của nhà xuất bản Trẻ
2.1.1 Tổng quan về nhà xuất bản Trẻ
2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của nhà xuất bản Trẻ
2.2 – Những yếu tố tác động đến hoạt động quảng cáo của nhà xuất bản Trẻ
2.2.1 Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa
2.2.2 Nhu cầu xuất bản phẩm của người dân
2.3 - Thực trạng hoạt động quảng cáo của nhà xuất bản Trẻ
2.3.1 Quảng cáo thông qua các phương tiện in ấn
2.3.2 Quảng cáo qua các phương tiện điện tử
2.3.3 Quảng cáo qua các phương tiện trực quan
2.3.4 Quảng cáo tại hội chợ, triển lãm
2.3.5 Quảng cáo qua trưng bày, sắp xếp xuất bản phẩm
2.4 – Hiệu quả của quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất bản phẩm
2.4.1 Hiệu quả xã hội
2.4.2 Hiệu quả kinh tế
CHƯƠNG 3 – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO XBP CỦA NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
3.1 – Đánh giá bước đầu hoạt động quảng cáo của nhà xuất bản Trẻ
3.1.1 Tích cực
3.1.2 Hạn chế
3.2 – Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của nhà xuất bản Trẻ trong những năm tới
3.2.1 Đối với nhà nước
3.2.2 Đối với nhà xuất bản Trẻ
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan