[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Biến đổi trang phục truyền thống người Thái ở xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá


[/kythuat]
[tomtat]
Biến đổi trang phục truyền thống người Thái ở xã Sơn Hà, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Lịch sử nghiên cứu
5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
6. Bố cục của khóa luận
Chương 1:KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI NGƯỜI THÁI Ở XÃ SƠN HÀ, HUYỆN QUAN SƠN, THANH HÓA
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển xã Sơn Hà
1.2 . Khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội xã Sơn Hà
1.2.1. Đặc điểm tự nhiên
1.2.2. Đặc điểm xã hội
1.3. Khái quát về người Thái ở xã Sơn Hà
1.3.1. Tên gọi, dân số và sự phân bố
1.3.2. Nguồn gốc lịch sử
1.3.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội
1.4. Tiểu kết chương 1
Chương 2:TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG VÀ CÁCH CHẾ TÁC CỦA NGƯỜI THÁI Ở XÃ SƠN HÀ, HUYỆN QUAN SƠN, TỈNH THANH HÓA
2.1. Quy trình tạo ra bộ trang phục
2.1.1. Chọn đất trồng bông
2.1.2. Chế biến bông
2.1.3. Công cụ - kỹ thuật cắt, may, thêu
2.1.4. Vai trò của người phụ nữ trong sản xuất trang phục
2.2. Trang phục truyền thống
2.2.1. Trang phục phụ nữ
2.2.2. Trang phục nam giới
2.2.3. Trang phục lễ hội, cưới xin
2.2.4. Trang phục trong tang ma,thầy mo
2.3. Sự giao thoa văn hóa trong trang phục truyền thống dân tộc Thái ở Sơn Hà
2.3.1. Sự giao thoa với văn hóa Mường
2.3.2. Sự khác biệt của bộ trang phục truyền thống người Thái Sơn Hà với vùng khác
2.4. Tiểu kết chương 2
Chương 3:NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI
3.1. Biến đổi của trang phục truyền thống dân tộc Thái
3.1.1. Nguyên liệu dệt
3.1.2. Nguyên liệu và cách nhuộm vải
3.1.3. Số người dệt vải và lứa tuổi dệt
3.1.4. Biến đổi về cách mặc trang phục
3.2. Những vấn đề đặt ra và các giải pháp
3.2.1. Vấn đề bảo tồn và phát huy trangphục dân tộc Thái
3.2.2. Những giải pháp kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan