[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý và phát triển di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý và phát triển di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ TỔNG QUAN VỀ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
1.1. Những vấn đề chung về quản lý các di tích lịch sử văn hóa
1.1.1. Khái niệm di tích lịch sử văn hóa
1.1.2. Khái niệm quản lý di tích lịch sử - văn hóa
1.1.3. Những yếu tố tác động đến quản lý di tích lịch sử văn hóa
1.2. Tổng quan về một số di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
1.2.1. Thành phố Đồng Hới
1.2.2. Một số di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TỈNH QUẢNG BÌNH
2.1 Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý cho công tác quản lý di tích
2.1.1. Cơ sở khoa học
2.1.2. Cơ sở pháp lý
2.2 Bộ máy quản lý di tích
2.2.1 Ban quản lý di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Quảng Bình
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của ban quản lý di tích tỉnh Quảng Bình
2.3. Thực trạng về cơ chế chính sách
2.3.1. Chính sách quản lý
2.3.2. Chính sách đầu tư cho di tích
2.4. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn quản lý di tích 
2.5. Tuyên truyền ý thức của người dân về các di tích lịch sử - văn hóa
2.6. Hoạt động bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích
2.7. Thanh kiểm tra việc chấp hành pháp luật, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về di tích lịch sử văn hóa
2.8. Tổ chức khen thưởng, kỷ luật cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử
2.9. Nhận xét và đánh giá về thực trạng quản lý các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình.
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI - TỈNH QUẢNG BÌNH
3.1. Kiện toàn bộ máy quản lý
3.2. Đổi mới chính sách quản lý các di tích lịch sử - văn hóa
3.3. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa
3.4. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích
3.5. Phát triển giá trị di tích lịch sử - văn hóa kết hợp với hoạt động du lịch
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan