[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay


[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng thị trường sách tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Mục tiêu đề tài
2. Phạm vi nghiên cứu đề tài
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Bố cục bài khoá luận
CHƯƠNG I: NHẬN THỨC CHUNG VỀ SÁCH THAM KHẢO VÀ THỊ TRƯỜNG SÁCH THAM KHẢO
1.1 Tổng quan về sách tham khảo.
1.1.1. Khái niệm sách tham khảo
1.1.2. Phân loại sách tham khảo
1.1.3. Đặc điểm của mặt hàng Sách tham khảo
1.1.3.1. Sách tham khảo là mặt hàng kinh doanh đặc thù.
1.1.3.2. Tính cập nhật thông tin khoa học
1.1.3.3. Tính chuyên sâu và liên ngành
1.1.3.4. Tính lý thuyết và thực hành
1.1.2. Vai trò của mặt hàng Sách tham khảo.
1.1.2.1. Sách tham khảo cung cấp những kiến thức bổ trợ cho sách giáo khoa, giáo trình cho các môn học.
1.1.2.2. Sách tham khảo có khả năng liên thông mở rộng và hệ thống hoá kiến thức.
1.2. Nhận thức chung về thị trường sách tham khảo:
1.2.1. Khái niệm thị trường sách.
1.2.1.1. Khái niệm thị trường.
1.2.2.2. Khái niệm thị trường sách tham khảo.
1.2.2. Đặc trưng của thị trường sách tham khảo.
1.2.2.1. Mức cung, cầu đều lớn:
1.2.2.2. Mức độ cạnh tranh trên thị trường cao
1.3. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh sách tham khảo
1.3.1. Ý nghĩa chính trị xã hội:
1.3.1.1. Góp phần đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên
1.3.1.2. Góp phần nâng cao chất lượng của học sinh, sinh viên
1.3.1.3. Gián tiếp nâng cao năng lực làm việc của người lao động và nâng cao dân trí xã hội
1.3.2. Ý nghĩa đối với doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
1.3.2.1. Mang lại hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
1.3.2.2. Giúp các doanh nghiệp mở rộng quan hệ hợp tác trong sản xuất và kinh doanh
1.3.2.3 Giúp các nhà sản xuất tái sản xuất các mặt hàng Sách tham khảo
1.3.2.4. Thị trường Sách tham khảo là căn cứ để xác định đúng mục tiêu sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SÁCH THAM KHẢO TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY
2.1. Khái quát về thủ đô Hà Nội và thị trường sách tham khảo ở thủ đô Hà Nội
2.1.1. Điều kiện kinh tế - văn hoá xã hội của thủ đô Hà Nội
2.1.2. Sự phát triển của thị trường sách tham khảo ở thủ đô Hà Nội
2.2. Thực trạng thị trường sách tham khảo ở thủ đô Hà nội hiện nay
2.2.1. Nhu cầu về sách tham khảo trên địa bàn Hà Nội hiện nay
2.2.2. Lực lượng cung mặt hàng sách tham khảo trên thị trường thủ đô hiện nay
2.2.2.1. Lực lượng là các nhà xuất bản
2.2.2.2. Các doanh nghiệp phát hành Nhà nước
2.2.2.3. Các doanh nghiệp tư nhân
2.2.3. Mặt hàng sách tham khảo ở Hà Nội hiện nay
2.2.3.1. Hình thức mẫu mã sách tham khảo
2.2.3.2. Nội dung sách tham khảo
2.2.3.3. Giá cả sách tham khảo
2.2.3.4. Sự cạnh tranh trên thị trường sách tham khảo hiện nay
2.2.3.5. Vấn đề quản lý thị trường sách tham khảo hiện nay
2.3. Nhận xét về thị trường sách tham khảo tại Hà Nội
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SÁCH THAM KHẢO TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY
3.1. Những kiến nghị về phía Nhà nước
3.1.1. Hoàn thiện quy định pháp luật
3.1.2. Tăng cường công tác quản lý thị trường sách tham khảo
3.2. Giải pháp đối với các lực lượng xuất bản – in – phát hành
3.2.1. Giải pháp đối với các lực lượng xuất bản
3.2.2. Giải pháp đối với các cơ sở in xuất bản phẩm
3.2.3. Giải pháp đối với các doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan