[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phong tục cưới xin của người Mường ở xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình


[/kythuat]
[tomtat]
Phong tục cưới xin của người Mường ở xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI MƯỜNG Ở XÓM SÀO ĐÔNG, XÃ SÀO BÁY, HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH
1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
1.2. Dân cư, dân số và nguồn gốc tộc người
1.3. Điều kiện về kinh tế xã hội
1.4. Khái quát về đời sống văn hóa
1.4.1. Văn hóa vật chất
1.4.2. Văn hóa tinh thần
1.4.3. Văn hóa xã hội
Tiểu kết Chương 1
Chương 2: CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI MƯỜNG XÓM SÀO ĐÔNG, XÃ SÀO BÁY, HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH TRONG TRUYỀN THỐNG
2.1. Quan niệm về cưới xin
2.2. Các bước trong cưới xin truyền thống của người Mường
2.2.1. Lễ chọn người làm mối (chọn mờ)
2.2.2. Lễ ướm hỏi (kháo thiếng)
2.2.3. Lễ dạm ngõ (nêu lau nêu lá)
2.2.4. Lễ ăn hỏi (ăn béng)
2.2.5. Lễ hẹn cưới (cách của bủa nồi)
2.2.6. Lễ cưới (du dấu)
2.2.7. Lễ lại mặt (lại giuộc)
2.3. Các trường hợp cưới xin đặc biệt
2.3.1. Tục ở rể
2.3.2. Cưới xin của những người góa vợ, góa chồng
2.3.3. Lấy gái chửa hoang
2.3.4. Tục lấy vợ lẽ
2.4. Những kiêng kỵ trong cưới xin
Tiểu kết Chương 2
Chương 3: BIẾN ĐỔI TRONG CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở XÓM SÀO ĐÔNG, XÃ SÀO BÁY, HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA
3.1. Cưới xin hiện nay của người Mường ở xóm Sào Đông
3.2. Nguyên nhân biến đổi
3.2.1. Nguyên nhân chủ quan
3.2.2. Nguyên nhân khách quan
3.3. Đánh giá những biến đổi trong đám cưới của người Mường xóm Sào Đông
3.3.1. Tích cực
3.3.2. Tiêu cực
3.4. Giải pháp bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong đám cưới của người Mường xóm Sào Đông
Tiểu kết Chương 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan