[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch văn hóa ở quần thể di tích Pác Bó xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch văn hóa ở quần thể di tích Pác Bó xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DI SẢN VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA
1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Di sản văn hóa
1.1.2. Di tích lịch sử văn hóa
1.1.3. Quản lý di sản văn hóa
1.1.4. Du lịch
1.1.5. Du lịch văn hóa
1.2. Chức năng của du lịch văn hóa
1.3. Những nguyên tắc cơ bản của quá trình quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch
1.4. Định hướng của Đảng và chính quyền về phát triển du lịch văn hóa
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG DU LỊCH VĂN HÓA TẠI DI TÍCH PÁC BÓ - XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG
2.1. Giới thiệu di tích
2.1.1. Giới thiệu huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
2.1.2. Giới thiệu di tích
2.2. Thực trạng
2.2.1. Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch văn hóa
2.2.2. Quản lý nhân lực
2.2.3. Các hoạt động du lịch văn hóa
2.2.4. Đối tượng phục vụ
2.3. Đánh giá
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA Ở QUẦN THỂ DI TÍCH PÁC BÓ XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG
3.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự
3.2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
3.3. Phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao
3.4. Tăng cường công tác quảng bá
3.5. Phát triển sản phẩm lưu niệm đặc trưng
3.6. Cải thiện môi trường sinh thái
3.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
3.8. Giải pháp về phát triển du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư  địa phương
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan