[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất


[/kythuat]
[tomtat]
Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU
Chương 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NGUỒN LỰC THÔNG TIN
1.1. Vài nét về Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của thư viện
1.1.3. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ
1.1.4. Người dùng tin
1.2.Vai trò của nguồn lực thông tin đối với yêu cầu đổi mới giáo dục của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1.2.1. Vai trò của nguồn lực thông tin trong hoạt động thông tin - thư viện
1.2.2.Ý nghĩa của nguồn lực thông tin đối với hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Chương 2: THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
2.1. Đặc điểm nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2.1.1. Loại hình
2.1.2. Ngôn ngữ
2.1.3. Nội dung
2.2. Công tác phát triển nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2.2.1. Chính sách bổ sung
2.2.2. Kinh phí bổ sung
2.2.3. Nguồn và phương thức bổ sung
2.2.4. Cán bộ bổ sung
2.2.5. Số lượng bổ sung
2.3. Mức độ đáp ứng của nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Mỏ - Địa chất
2.4. Nhận xét
Chương 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
3.1. Nâng cao chất lượng nguồn lực thông tin
3.2. Thường xuyên nghiên cứu nhu cầu người dùng tin
3.3. Tăng cường nguồn thông tin nội sinh
3.4. Liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin với các trung tâm thông tin - thư viện khác
3.5. Sử dụng các biện pháp phát triển nguồn thông tin số
3.6. Nâng cao năng lực và trình độ của cán bộ thư viện
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan