[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường đại học Luật Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường đại học Luật Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. NGUỒN LỰC THÔNG TIN VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
1.1. Khái quát về Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
1.1.3. Cơ sở vật chất
1.1.4. Người dùng tin và nhu cầu tin
1.2. Nguồn lực thông tin
1.2.1. Khái niệm chung
1.2.2. Khái niệm nguồn lực thông tin trong cơ quan Thông tin - Thư viện
1.3. Vai trò của nguồn lực thông tin trong hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
2.1. Cơ cấu nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội
2.1.1. Theo loại hình
2.1.2. Theo nội dung
2.1.3. Theo ngôn ngữ
2.2. Công tác xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin
2.2.1. Chính sách xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin
2.2.2. Công tác phát triển nguồn lực thông tin
2.3. Tổ chức nguồn lực thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội
2.3.1. Tổ chức nguồn lực thông tin truyền thống
2.3.2. Tổ chức nguồn lực thông tin điện tử
2.4. Mức độ đáp ứng của nguồn lực thông tin đối với NCT của NDT
2.4.1. Theo loại hình
2.4.2. Theo nội dung
2.4.3. Theo ngôn ngữ
2.5. Nhận xét
2.5.1. Về tính vật lý
2.5.2. Về giá trị của nguồn lực thông tin
2.5.3. Về cấu trúc của nguồn lực thông tin
2.5.4. Về tính truy cập
2.5.5. Về tính chia sẻ
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
3.1. Xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin
3.2. Tăng cường kinh phí cho công tác phát triển nguồn lực thông tin
3.3. Tăng cường nguồn lực thông tin
3.3.1. Tăng cường nguồn lực thông tin truyền thống
3.3.2. Tăng cường nguồn lực thông tin điện tử
3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện
3.5. Tăng cường hợp tác chia sẻ nguồn lực thông tin
3.6. Nâng cao trình độ của cán bộ thư viện thông tin
3.7. Đào tạo, hướng dẫn NDT
3.7.1. Đào tạo kiến thức thông tin
3.7.2. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dùng tin khi sử dụng tài liệu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan