[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu sách báo (XUNHAXABA) trong xu thế hội nhập của Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu sách báo (XUNHAXABA) trong xu thế hội nhập của Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1: SÁCH BÁO NHẬP KHẨU VÀ Ý NGHĨA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SÁCH BÁO NHẬP KHẨU TRONG XU THẾ HỘI NHẬP.
1.1. Nhận thức chung về kinh doanh sách báo nhập khẩu.
1.1.1.Một số khái niệm cơ bản.
1.1.2. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu.
1.1.3. Một số nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh sách báo nhập khẩu.
1.2. Các cam kết hội nhập của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh sách báo
1.3. ý nghĩa hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu hiện nay
1.3.1. Đáp ứng nhu cầu của người sử dụng
1.3.2. Giới thiệu văn hóa thế giới đến với Việt Nam.
1.3.3. Góp phần đưa khoa học công nghệ vào Việt Nam
1.3.4.Mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp và quốc gia
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH SÁCH BÁO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA TỪ NĂM 2006 ĐẾN NAY
2.1. Vài nét về Công ty Xuất nhập khẩu sách báo (Xunhasaba)
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Công ty
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức.
2.1.3. Những thành tích đạt được của Công ty từ khi đổi mới đến nay.
2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu của Công ty trong 3 năm (2006, 2007, 2008).
2.2.1. Công tác nghiên cứu thị trường sách báo nhập khẩu.
2.2.2. Tổ chức khai thác nguồn hàng.
2.2.3. Hoạt động tiêu thụ sách báo nhập khẩu.
2.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh sách báo nhập khẩu
2.3. Nhận xét chung.
2.3.1. Ưu điểm.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH SÁCH BÁO NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Phương hướng hoạt động của Công ty năm 2009 và những năm tiếp theo.
3.1.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài.
3.1.2. Vấn đề mở rộng mạng lưới, quy mô hoạt động, tăng tính cạnh tranh trong kinh doanh.
3.1.3. Vấn đề tổ chức, quản lý chuyên môn nghiệp vụ.
3.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sách báo nhập khẩu của Công ty XUNHASABA.
3.2.1. Đối với Nhà nước.
3.2.2. Đối với Công ty.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan