[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011- 2013


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động kinh doanh lịch tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật 2011- 2013
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ LỊCH VÀ Ý NGHĨA CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẶT HÀNG LỊCH
1.1. Nhận thức chung về mặt hàng lịch
1.1.1. Khái niệm về lịch
1.1.2. Cơ cấu mặt hàng lịch
1.1.3. Đặc điểm của mặt hàng lịch
1.2. Các nghiệp vụ cơ bản trong kinh doanh mặt hàng lịch
1.2.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường
1.2.2. Tổ chức sản xuất
1.2.3. Xúc tiến tiêu thụ
1.2.4. Tiêu thụ
1.3. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh mặt hàng lịch
1.3.1. Ý nghĩa hoạt động kinh doanh mặt hàng lịch đối với xã hội
1.3.2. Ý nghĩa hoạt động kinh doanh mặt hàng lịch đối với NXB Chính trị quốc gia – Sự thật
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH DOANH MẶT HÀNG LỊCH TẠI NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT NĂM 2011 – 2013
2.1. Khái quát về NXB Chính trị quốc gia – Sự thật
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Bộ máy tổ chức
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ
2.1.4. Vài nét về môi trường kinh doanh của NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
2.2. Thực trạng kinh doanh mặt hàng lịch tại NXB Chính trị quốc gia - Sự thật từ năm 2011-2013
2.2.1. Hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường
2.2.2. Hoạt động tổ chức sản xuất
2.2.3. Hoạt động xúc tiến tiêu thụ
2.2.4. Hoạt động tiêu thụ
2.3. Đánh giá chung
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH MẶT HÀNG LỊCH TẠI NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
3.1. Phương hướng phát triển của NXB Chính trị quốc gia – Sự thật trong thời gian sắp tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NXB Chính trị quốc gia – Sự thật
3.2.1. Giải pháp từ phía các cơ quan nhà nước, ban ngành chức năng
3.2.2. Giải pháp từ phía NXB Chính trị quốc gia – Sự thật
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan