[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức năm 2012-2013


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức năm 2012-2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
1.1. Khái niệm và bản chất của hoạt động xúc tiến thụ Xuất bản phẩm
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản
1.1.2. Bản chất của xúc tiến tiêu thụ
1.2. Các biện pháp xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm
1.2.1. Xúc tiến quảng cáo tiêu thụ
1.2.2. Xúc tiến hội chợ triễn lãm
1.2.3. Khuyến mãi, khuyến mại
1.2.4. Giao tiếp bán hàng
1.3. Vai trò của hoạt động xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm đối với Nhà xuất bản Tri Thức
1.3.1. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu xuất bản phẩm của công chúng
1.3.2. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho Nhà xuất bản Tri Thức
1.3.3. Nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu cho Nhà xuất bản Tri Thức
1.3.4. Tăng khả năng cạnh tranh cho Nhà xuất bản Tri Thức trên thị trường
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC TRONG NĂM 2012 – 2013
2.1. Vài nét sơ lược về Nhà xuất bản Tri Thức
2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Nhà xuất bản Tri Thức
2.1.2. Yêu cầu đặt ra đối với công tác tiêu thụ xuất bản phẩm hiện nay của Nhà xuất bản Tri Thức
2.2. Tình hình xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức trong năm 2012 – 2013
2.2.1. Xúc tiến quảng cáo tiêu thụ xuất bản phẩm
2.2.2. Tham gia hội chợ triễn lãm
2.2.3. Chương trình khuyến mãi, khuyến mại
2.2.4. Hoạt động giao tiếp bán hàng của nhân viên
2.2.5. Các biện pháp hỗ trợ khác
2.2.6. Kết quả của hoạt động xúc tiến tiêu thụ Xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức
2.3. Một số nhận xét về xúc tiến tiêu xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức
2.3.1. Thành tựu
2.3.2. Hạn chế
2.3.3. Nguyên nhân
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÚC TIẾN TIÊU THỤ XUẤT BẢN PHẨM TẠI NHÀ XUẤT BẢN TRI THỨC
3.1. Phương hướng hoạt động và quá trình phát triển của nhà xuất bản Tri Thức trong thời gian tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến tiêu thụ xuất bản phẩm tại Nhà xuất bản Tri Thức
3.2.1. Về phía cơ quan quản lý nhà nước
3.2.2. Đối với cơ quan chủ quản
3.2.3. Đối với Nhà xuất bản Tri Thức
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan