[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long năm 2012 -2013


[/kythuat]
[tomtat]
Hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng tại công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long năm 2012 -2013
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: NHẬN THỨC CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỦA TẠP CHÍ CẦU VỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LONG
1.1 Khái niệm
1.1.1 Khái niệm tạp chí
1.1.2 Khái niệm phát hành tạp chí
1.2 Nội dung của hoạt động phát hành tạp chí
1.2.1 Hoạt động khai thác
1.2.2 Nghiên cứu thị trường
1.2.3 Tổ chức tiêu thụ
1.2.4 Công tác xúc tiến tiêu thụ
1.3 Ý nghĩa của việc phát hành tạp chí
1.3.1 Đối với xã hội
1.3.2 Đối với doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỦA TẠP CHÍ CẦU VỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LONG NĂM 2012 – 2013
2.1 Tổng quan chung
2.1.1 Sự hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức
2.1.2 Các lĩnh vực chính của công ty
2.2. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động phát hành của tạp chí Cầu Vồng.
2.2.1 Yếu tố vĩ mô
2.2.2 Yếu tố vi mô
2.3 Tình hình hoạt động phát hành tạp chí Cầu Vồng của công ty cổ phần
in và truyền thông Gia Long giai đoạn 2012-2013
2.3.1 Hoạt động khai thác
2.3.2 Nghiên cứu thị trường
2.3.3 Tổ chức tiêu thụ
2.3.4 Công tác xúc tiến tiêu thụ
2.4 Đánh giá và nhận xét
2.4.1 Thành tựu đạt được
2.4.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT HÀNH TẠP CHÍ CẦU VỒNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ TRUYỀN THÔNG GIA LONG
3.1 Phương hướng phát triển hoạt động phát hành
3.1.1 Phương hướng của nhà nước
3.1.2 Phương hướng của công ty cổ phần in và truyền thông Gia Long
3.2 Giải pháp
3.2.1 Giải pháp vĩ mô
3.2.2 Giải pháp vi mô
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan