[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến trong đời sống của người dân thành phố Hưng Yên


[/kythuat]
[tomtat]
Lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến trong đời sống của người dân thành phố Hưng Yên
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN VÀ KHÁI QUÁT VỀ PHỐ HIẾN – THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
1.1 Một số khái niệm liên quan
1.1.1 Khái niệm lễ hội
1.1.2 Chức năng và vai trò của lễ hội
1.1.3 Phân loại lễ hội
2.1 Khái quát về Phố Hiến – thành phố Hưng Yên
2.1.1 Lịch sử mảnh đất Phố hiến – thành phố Hưng Yên
2.1.2 Đặc điểm địa lý tự nhiên
2.1.3 Đời sống kinh tế
2.1.4 Đặc điểm văn hoá- xã hội
Chương 2: LỄ HỘI VĂN HÓA VÙNG PHỐ HIẾN
2.1 Lịch sử hình thành lễ hội văn hóa vùng Phố hiến
2.2 Đặc điểm của lễ hội
2.3 Phần Lễ
2.3.1 Nghi lễ khai mạc lễ hội văn hóa vùng Phố Hiến
2.3.2 Các nghi lễ tiêu biểu của các lễ hội cổ truyền trong lễ hội văn hóa vùng phố Hiến
2.3.3 Phần hội
2.4 Thực trạng lễ hội văn hóa vùng phố Hiến
Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA LỄ HỘI VĂN HÓA VÙNG PHỐ HIẾN TỚI ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
3.1 Tác động tích cực
3.2 Tácđộng tiêu cực
3.3 Một số đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan