[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện báo chí và tuyên truyền


[/kythuat]
[tomtat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại trường Học viện báo chí và tuyên truyền
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
1.1. Khái quát về Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1.1.1. Khái quát về Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1.2.2. Khái quát về Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1.2. Vai trò của sản phẩm và dịch vụ thông tin ở Học viện báo chí và tuyên truyền
1.2.1. Khái niệm và các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin
1.2.1.1. Khái niệm chung
1.2.1.2. Các loại sản phẩm và dịch vụ thông tin
1.2.2. Vai trò của các sản phẩm, dịch vụ thư viện ở Học viện Báo chí Tuyên truyền
1.2.2.1. Đối với bản thân thư viện
1.2.2.2. Đối với người dùng tin
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá
1.2.3.1. Về dịch vụ thông tin
1.2.3.2.Về sản phẩm thông tin thư viện
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
2.1. Các sản phẩm thông tin
2.1.1. Hệ thống mục lục
2.1.2. Thư mục thông báo sách mới
2.1.3. Ấn phẩm thông tin – tư liệu
2.1.4. Cơ sở dữ liệu điện tử
2.2. Các dịch vụ thông tin
2.2.1. Dịch vụ lưu thông tài liệu
2.2.1.1. Cung cấp tài liệu tại chỗ
2.2.1.2. Cho mượn tài liệu về nhà
2.2.2. Dịch vụ tra cứu thông tin
2.2.2.1. Tra cứu thông tin tại thư viện
2.2.4. Dịch vụ đào tạo người dùng tin
2.2.4. Một số các dịch vụ khác
2.2.4.1. Cung cấp bản sao tài liệu gốc
2.2.4.2. Dịch tài liệu
2.2.4.3. Internet
2.2.4.4. Triển lãm sách
2.3. Nhận xét, đánh giá
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Tồn tại và một số nguyên nhân chủ yếu
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN VÀ TĂNG HIỆU QUẢ KHAI THÁC DỊCH VỤ TRONG THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
3.1. Đối với hệ thống sản phẩm thông tin thư viện
3.1.1. Hệ thống mục lục
3.1.2. Thư mục thông báo sách mới
3.1.3. Ấn phẩm thông tin
3.1.4. Cơ sở dữ liệu
3.1.5. Đa dạng hóa sản phẩm thông tin
3.2. Đối với hệ thống dịch vụ thông tin
3.2.1. Cung cấp tài liệu tại chỗ
3.2.2.Mượn tài liệu về nhà
3.2.3.Đào tạo người dùng tin
3.2.4. Dịch vụ Internet
3.2.5.Cung cấp bản sao tài liệu gốc
3.2.6. Tạo mới và phát triển các dịch vụ hiện đại
3.3. Tăng cường đầu tư tài chính và phát huy hiệu quả nguồn vốn được cấp
3.4. Nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ
3.5. Tăng cường nguồn lực thông tin, hợp tác, trao đổi với các cơ quan, tổ chức, các nhà khoa học về công nghệ thông tin
KẾT LUẬN 
[/tomtat]

Bài viết liên quan