[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học giao thông vận tải


[/kythuat]
[tomtat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học giao thông vận tải
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC
1.1. Khái quát chung về Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao thông Vận tải
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ
1.1.2. Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực
1.1.3. Nguồn lực thông tin
1.1.4. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin
1.2. Ý nghĩa của sản phẩm và dịch vụ thông tin trong hoạt động của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao thông Vận tải
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ thông tin
1.2.1.1. Sản phẩm thông tin
1.2.1.2. Dịch vụ thông tin thư viện
1.2.2. Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
1.2.3. Vai trò của các sản phẩm thông tin đối với sự phát triển của Trung tâm thông tin thư viện Đại học Giao thông Vận tải
Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
2.1. Sản phẩm thông tin thư viện
2.1.1. Cơ sở dữ liệu
2.1.2. Mục lục điện tử
2.1.3. Thư mục thông báo sách mới
2.2. Dịch vụ thông tin thư viện
2.2.1. Dịch vụ lưu thông tài liệu
2.2.2. Dịch vụ đào tạo người dùng tin
2.2.3. Dịch vụ hỏi đáp thông tin
2.2.4. Dịch vụ tra cứu thông tin
2.2.5. Các dịch vụ khác
2.3. Nhận xét về sản phẩm và dịch vụ thông tin
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực
3.2. Xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin
3.3. Xây dựng chiến lược giới thiệu, quảng bá các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
3.4. Nâng cao chất lượng đào tạo người dùng tin và nghiên cứu nhu cầu tin
3.5. Một số các giải pháp bổ trợ khác
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC KHÓA LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan