[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện trường Đại học Sư phạm Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
QUY ƯỚC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: Sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
1.1. Những vấn đề chung về sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
1.1.1. Khái niệm sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
1.1.3. Tiêu chí đánh giá các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện
1.2. Khái quát về Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội và Trung tâm thông tin thư viện của Trường
1.2.1. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
1.2.2. Trung tâm thông tin thư viện của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
1.3. Đặc điểm người dùng tin và nhu cầu tin
1.3.1. Đặc điểm người dùng tin tại Trung tâm
1.3.2. Nhu cầu tin của NDT tại Trung tâm
1.4. Vai trò của SP & DVTT thư viện đối với Trung tâm TT -TV Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Chương 2: Thực trạng các sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
2.1. Sản phẩm thông tin
2.1.1. Hệ thống mục lục
2.1.2. Thư mục
2.1.3. Cơ sở dữ liệu
2.1.4. Website của Trung tâm thông tin thư viện
2.2. Dịch vụ thông tin
2.2.1. Dịch vụ cung cấp tài liệu
2.2.2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu
2.2.3. Dịch vụ tra cứu thông tin trên mạng thông tin
2.2.4. Dịch vụ khai thác tài liệu đa phương tiện
2.2.5. Một số dịch vụ khác
2.3. Nhận xét và đánh giá sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện tại Trung tâm thông tin - thư viện Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
2.3.1. Nhận xét chung.
2.3.2. Đánh giá về chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm
Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ thông tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học Sư Phạm Hà Nội
3.1. Nâng cao chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thông tin hiện có
3.2. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin
3.3. Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ thư viện
3.4. Tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ thông tin
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[/tomtat]

Bài viết liên quan