[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Con Cuông tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
1.1. Lý thuyết về cộng đồng
1.1.1. Cộng đồng
1.1.2. Cộng đồng địa phương.
1.2. Du lịch cộng đồng.
1.2.1. Các quan điểm về du lịch cộng đồng.
1.2.2. Khái niệm cơ bản
1.2.3. Đặc điểm và nguyên tắc của du lịch cộng đồng.
1.2.4. Các tác động của hoạt động du lịch cộng đồng.
1.2.5. Các loại hình có sự nhiều tham gia của cộng đồng
1.3. Một số mô hình du lịch cộng đồng hiệu quả
1.3.1. Sapa
1.3.2. Vườn quốc gia Cúc Phương
Chương 2: TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN CON CUÔNG
2.1. Khái quát về huyện Con Cuông
2.2. Tiềm năng du lịch của huyện.
2.2.1. Tài nguyên tự nhiên
2.2.2. Tài nguyên nhân văn
2.2.3. Đánh giá chung về tài nguyên du lịch của huyện Con Cuông
2.3. Thực trạng hoạt động du lịch cộng động ở Con Cuông
2.3.1. Sự cần thiết của mô hình du lịch cộng đồng
2.3.2. Thực trạng về công tác lý
2.3.3. Thực trạng về cơ sở vật chất- kĩ thuật.
2.3.4. Thực trạng về khách du lịch và doanh thu.
2.3.5. Nguồn nhân lực
Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
3.1. Những định hướng cho sự phát triển du lịch.
3.1.1. Quan điểm phát triển du lịch của đảng và nhà nước
3.1.2. Xu hướng phát triển của du lịch Con Cuông.
3.1.3. Định hướng cụ thể
3.2. Giải pháp thực hiện.
3.2.1. Giải pháp về tổ chức quản lý
3.2.2. Giải pháp về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2.3. Đào tạo nâng cao nhân thức của người dân
3.2.4. Giải pháp bảo vệ và tôn tạo nguồn tài nguyên du lịch
3.2.5. Giải pháp xúc tiến quảng bá du lịch
3.2.6. Giải pháp đối với cộng đồng địa phương.
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan