[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý lễ hội đền Mưng xã Trung Thành huyện Nông Cống, Thanh Hóa


[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý lễ hội đền Mưng xã Trung Thành huyện Nông Cống, Thanh Hóa
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của để tài
7. Cấu trúc của đề tài
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG VÀ QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN MƯNG XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN NÔNG CỐNG - THANH HÓA
1.1. Những vấn đề chung về quản lý lễ hội truyền thống
1.1.1. Khái niệm lễ hội truyền thống
1.1.2. Khái niệm Quản lý lễ hội truyền thống
1.2. Khái quát về di tích lịch sử văn hóa Đền Mưng xã Trung Thành huyện Nông Cống Thanh Hóa
1.2.1. Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội của xã Trung Thành huyện Nông Cống Thanh Hóa
1.2.2. Giới thiệu về di tích lịch sử văn hóa Đền Mưng
1.2.3 Sự tích lễ hội Đền Mưng
1.2.4. Không gian của lễ hội
1.2.5. Nội dung lễ hội
1.2.6. Ý nghĩa và giá trị của lễ hội Đền Mưng
1.3. Vai trò của quản lý lễ hội Đền Mưng
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN MƯNG XÃ TRUNG THÀNH HUYỆN NÔNG CỐNG THANH HÓA
2.1. Cơ cấu bộ máy quản lý
2.2. Công tác chuẩn bị lễ hội và Diễn trình tổ chức lễ hội Đền Mưng
2.2.1. Công tác tổ chức lễ hội
2.2.2. Diễn trình Tổ chức lễ hội
2.3. Tuyên truyền phổ biến các văn bản về quản lý lễ hội
2.4. Quản lý các nguồn lực cho tổ chức lễ hội
2.4.1. Quản lý nguồn nhân lực
2.4.2. Quản lý nguồn tài chính, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ lễ hội
2.5. Quản lý di tích Đền Mưng nơi diễn ra lễ hội
2.6. Quản lý việc lạm dụng tín ngưỡng trong lễ hội Đền Mưng
2.7. Quản lý dịch vụ, môi trường, trật tự công cộng
2.8. Công tác tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức lễ hội
2.9. Đánh giá công tác quản lý lễ hội Đền Mưng
2.9.1. Những điểm mạnh đạt được
2.9.2. Những điểm yếu và nguyên nhân
Chương 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ LỄ HỘI ĐỀN MƯNG
3.1. Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý lễ hội Đền Mưng
3.2. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của lễ hội
3.3. Xây dựng chính sách quản lý chặt đối với các nguồn lực và tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ lễ hội
3.3.1. Xây dựng chính sách quản lý chặt đối với các nguồn lực
3.3.2. Tiếp tục đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ lễ hội
3.4. Đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ cảnh quan di tích và lễ hội
3.5. Tăng cường quản lý dịch vụ, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng
3.6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội
3.7. Phát huy lễ hội Đền Mưng nhằm đa mục tiêu
3.8. Xã hội hóa hoạt động lễ hội
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan