[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện Học viện báo chí tuyên truyền


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu công tác bổ sung tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện Học viện báo chí tuyên truyền
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1 TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN VỚI CÔNG TÁC BỔ SUNG TÀI LIỆU
1.1 Khái quát về Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
1.1.3 Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ
1.1.4 Cơ sở vật chất và trang thiết bị
1.1.5 Người dùng tin
1.2 Lý luận về công tác bổ sung tài liệu
1.2.1 Quan điểm về bổ sung tài liệu
1.2.2 Mục đích, ý nghĩa của của công tác bổ sung tài liệu đối với hoạt động của Trung tâm
1.2.3 Nguyên tắc bổ sung
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỔ SUNG TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU – THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
2.1 Nguồn bổ sung của Trung tâm
2.1.1 Nguồn mua
2.1.2 Tặng biếu
2.1.3 Nguồn nội sinh
2.2 Công tác bổ sung tài liệu
2.2.1 Kinh phí bổ sung
2.2.2 Chính sách bổ sung
2.2.3 Quy trình bổ sung
2.3 Thực trạng vốn tài liệu
2.3.1 Loại hình
2.3.2 Ngôn ngữ
2.3.3 Nội dung tài liệu
2.4 Nhận xét
2.4.1 Ưu điểm
2.4.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC BỔ SUNG TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – TƯ LIỆU - THƯ VIỆN HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
3.1 Giải pháp chung
3.2 Giải pháp cụ thể
3.2.1 Về chính sách bổ sung
3.2.2 Về kinh phí bổ sung
3.2.3 Về chất lượng tài liệu thêm mới vào Trung tâm
3.2.4 Về đội ngũ cán bộ bổ sung
3.2.5 Về công tác tìm hiểu nhu cầu tin
3.2.6 Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bổ sung
3.2.7 Về việc thanh lý tài liệu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan