[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu hội hát Sóong Cọ ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu hội hát Sóong Cọ ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Nhiệm vụ của đề tài
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của đề tài
7. Cấu trúc của đề tài
NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA XÃ HỘI CỦA HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH
1.1. Khái quát về điều kiện địa lý và kinh tế của tỉnh Quảng Ninh
1.1.1. Đặc điểm vị trí địa lý
1.1.2. Đặc điểm kinh tế
1.2. Khái lƣợc địa lý, lịch sử văn hóa xã hội huyện Bình Liêu
1.2.1. khái lược địa lý, lịch sử huyện Bình Liêu
1.2.2. Khái lược văn hóa xã hội huyện Bình Liêu
1.3. Khái quát chung về dân tộc Sán Chỉ
1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển của dân tộc Sán Chỉ
1.3.2. Những giá trị truyền thống của dân tộc Sán Chỉ
1.3.3. Tín ngưỡng của và lễ hội của dân tộc Sán chỉ ở huyện Bình Liêu
CHƯƠNG 2: NGÀY HỘI HÁT SOÓNG CỌ
2.1. Giá trị văn hóa của âm nhạc dân tộc
2.1.1. Lịch sử phát triển của âm nhạc dân tộc
2.1.2. Giá trị của âm nhạc với đời sống con người
2.2. Giới thiệu khái quát về hội hát Soóng Cọ
2.2.1. Xuất xứ và đặc điểm của hội hát Soóng Cọ
2.2.2. Các hình thức diễn xướng của hát Soóng Cọ
2.2.3. Giá trị nghệ thuật của hát Soóng Cọ
2.3. Công tác quản lí ngày hội hát Soóng Cọ
2.3.1. Tổ chức các hoạt động trong ngày hội
2.3.2. Quản lí tài chính, nhân lực
2.3.3. Đánh giá công tác quản lý
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN HỘI HÁT SOÓNG CỌ
3.1. Những giải pháp bảo tồn và phát triển thể loại hát Soóng Cọ
3.1.1. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ văn hó
3.1.2. Xây dựng các câu âm nhạc truyền thống
3.2. Một số biện pháp nâng cao công tác quản lý hội hát Soóng Cọ
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan