[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh Hải Dương
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
1 Lí do chọn đề tài
2 Mục đích nghiên cứu
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4 Phương pháp nghiên cứu
5 Ý nghĩa lí luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6 Kết cấu của khóa luận
Chương 1. KHÁI QUÁT VỀ THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG
1.1 Thư viện tỉnh Hải Dương
1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ
1.1.3 Cơ cấu tổ chức
1.1.4 Nguồn lực thông tin tại thư viện tỉnh Hải Dương
1.1.5 Cơ sở vật chất - trang thiết bị
1.2 Những vấn đề chung về công tác phục vụ bạn đọc
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác phục vụ bạn đọc
1.2.3 Vai trò của công tác phục vụ bạn đọc
1.2.4 Tiêu chí đánh giá công tác phục vụ bạn đọc.
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG
2.1. Đặc điểm bạn đọc và nhu cầu đọc tại thư viện tỉnh Hải Dương
2.1.1 Đặc điểm bạn đọc tại thư viện Hải Dương
2.1.2 Nhu cầu đọc
2.2 Phục vụ bạn đọc trong thư viện
2.2.1 Hệ thống các phòng phục vụ
2.2.2 Các hình thức phục vụ
2.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu thông và phục vụ bạn đọc
2.3 Phục vụ bạn đọc ngoài thư viện
2.4 Tuyên truyền, giới thiệu sách báo
2.4.1 Triển lãm sách - báo
2.4.2 Trưng bày sách, báo
2.4.3 Nói chuyện chuyên đề
2.4.4 Thi tìm hiểu sách, kể chuyện sách, giới thiệu sách
2.5 Các yếu tố tác động trực tiếp đến công tác phục vụ người đọc
2.5.1 Nguồn lực thông tin
2.5.2 Sản phẩm thông tin - thư viện
2.5.3 Cơ sở vật chất và kinh phí
2.5.4 Nguồn nhân lực
2.5.5 Công tác quản lí người đọc
2.6 Đánh giá hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc của thư viện tỉnh Hải Dương
2.6.1 Mức độ đáp ứng nhu cầu đọc
2.6.2 Mức độ khai thác vốn tài liệu
2.6.3 Mức độ lôi cuốn người đọc đến thư viện
2.7 Nhận xét
2.7.1 Điểm mạnh
2.7.2 Hạn chế
Chương 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TẠI THƯ VIỆN TỈNH HẢI DƯƠNG
3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh Hải Dương
3.1.1 Tăng cường vốn tài liệu, đảm bảo cơ cấu hợp lý
3.1.2 Đa dạng hóa các hình thức phục vụ bạn đọc
3.1.3 Xây dựng một môi trường văn hóa phục vụ trong thư viện
3.1.4 Hoàn thiện và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phục vụ bạn đọc.
3.1.5 Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện
3.1.6 Thực hiện chiến lược maketing thư viện
3.1.7 Nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực của cán bộ thư viện
3.1.8 Tăng cường kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thư viện
3.2 Kiến nghị nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan