[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tập quán cưới xin của người Tày ở xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng


[/kythuat]
[tomtat]
Tập quán cưới xin của người Tày ở xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TẬP QUÁN CƯỚI XIN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI TÀY Ở XÃ LĂNG HIẾU, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG
1.1. Khái quát về người Tày ở xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh
1.1.1. Nguồn gốc, lịch sử tộc người
1.1.2. Đời sống kinh tế
1.1.3. Đời sống văn hóa
1.2. Đám cưới truyền thống của người Tày ở xã Lăng Hiếu
1.2.1. Quan niệm về hôn nhân
1.2.2. Các quy tắc trong hôn nhân
1.2.3. Các tiêu chuẩn kết hôn
1.2.4. Các hình thức hôn nhân đặc biệt
1.2.5. Trang phục trong đám cưới của người Tày ở xã Lăng Hiếu
1.2.6. Ẩm thực trong đám cưới
1.2.7. Quà tặng trong đám cưới
1.2.8. Các nghi lễ trong đám cưới truyền thống của người Tày ở xã Lăng Hiếu
1.2.9. Một số kiêng kị trong đám cưới Tày
Chương 2: TẬP QUÁN CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI TÀY Ở XÃ LĂNG HIẾU, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG HIỆN NAY
2.1. Biến đổi tập quán cưới xin của người Tày ở xã Lăng Hiếu
2.1.1. Biến đổi trong quan niệm về hôn nhân của người Tày
2.1.2. Biến đổi các quy tắc trong hôn nhân
2.1.3. Biến đổi về các tiêu chuẩn kết hôn
2.1.4. Biến đổi các hình thức hôn nhân đặc biệt
2.1.5. Biến đổi về trang phục trong đám cưới
2.1.6. Biến đổi về ẩm thực trong đám cưới
2.1.7. Biến đổi quà tặng trong đám cưới
2.1.8. Biến đổi về các nghi lễ trong đám cưới của người Tày ở xã Lăng Hiếu
2.1.9. Biến đổi kiêng kỵ trong đám cưới Tày
2.2. Những nguyên nhân biến đổi
2.2.1. Tác động của chính sách phát triển kinh tế- xã hội
2.2.2. Tác động của kinh tế thị trường
2.2.3. Sự giao lưu tiếp biến văn hóa
2.2.4. Nhận thức của người dân
2.3. Nhận xét về sự biến đổi
2.3.1. Tích cực
2.3.2. Tiêu cực
Chương 3: BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ TRONG ĐÁM CƯỚI TÀY Ở XÃ LĂNG HIẾU, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG
3.1. Các giá trị trong đám cưới người Tày
3.1.1. Giá trị văn hóa
3.1.2. Giá trị xã hội
3.1.3. Giá trị giáo dục
3.2. Giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị trong đám cưới Tày ở xã Lăng Hiếu
3.2.1. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đồng bào
3.2.2. Tăng cường chính sách đầu tư, huy động nguồn lực với việc bảo tồn văn hóa Tày
3.2.3. Tổ chức các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa ở người Tày
3.2.4. Một số khuyến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan