[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu lễ hội đình làng Lương Quy (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu lễ hội đình làng Lương Quy (xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội)
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÀNG LƯƠNG QUY VÀ ĐÌNH LÀNG LƯƠNG QUY
1.1. Khái quát về làng Lương Quy
1.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên
1.1.2. Lịch sử hình thành làng Lương Quy
1.1.3. Đặc điểm dân cư
1.1.4. Đặc điểm kinh tế
1.1.5. Truyền thống văn hóa làng Lương Quy
1.1.6. Truyền thống lịch sử cách mạng
1.2. Đình làng Lương Quy
1.2.1. Nhân vật được phụng thờ ở đình làng Lương Quy
1.2.2. Lịch sử hình thành và quá trình tồn tại của đình
1.2.3. Đặc điểm kiến trúc
1.2..4. Di vật, cổ vật trong đình
Chương 2: LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG LƯƠNG QUY
2.1. Thời gian và lịch lễ hội
2.2. Nhân vật dược tưởng niệm trong lễ hội
2.3. Chuẩn bị lễ hội
2.4. Diễn trình lễ hội
2.4.1. Các nghi lễ chính
2.4.2. Trò chơi, trò diễn trong lễ hội
Chương 3: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ CỦA LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG LƯƠNG QUY TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Giá trị của lẽ hội đình làng Lương Quy
3.2. Nhận diện sự biến đổi trong lễ hội đình làng Lương Quy
3.3. Giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội đình làng Lương Quy trong giai đoạn hiện nay
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan