[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại Hà Nội


[/kythuat]
[tomtat]
Văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp
1.1.1 Các khái niệm về văn hóa doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm văn hóa
1.1.1.2 Khái niệm văn hóa kinh doanh
1.1.1.3 Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
1.1.2 Đặc điểm của văn hóa doanh nghiệp
1.1.3 Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp
1.1.3.1 Triết lý quản lý và kinh doanh
1.1.3.2 Động lực của cá nhân và tổ chức
1.1.3.3 Qui trình qui định
1.1.3.4 Hệ thống trao đổi thông tin
1.1.3.5 Phong trào, nghi lễ, nghi thức
1.2 Nội dung của văn hóa doanh nghiệp
1.2.1 VHDN trong mục tiêu, chiến lược
1.2.2 VHDN thể hiện trong hàng hóa và qua quá trình lưu thông
1.2.3 VHDN trong giao tiếp, ứng xử
1.2.4 VHDN trong quản trị
1.2.5 VHDN thể hiện ở người lãnh đạo
1.3 Ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp đối với doanh nghiệp và xã hội
1.3.1 Góc độ kinh tế- xã hội
1.3.2 Góc độ doanh nghiệp
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM TẠI HÀ NỘI.
2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp
2.1.1 Nhân tố văn hóa xã hội
2.1.2 Nhân tố con người
2.1.2.1 Người lãnh đạo doanh nghiệp
2.1.2.2 Các cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp
2.1.3 Nhân tố thuộc về môi trường kinh doanh
2.1.4 Các nhân tố khác
2.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp của một số doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm tại Hà Nội
2.2.1 Văn hóa doanh nghiệp trong mục tiêu chiến lược
2.2.2 Văn hóa doanh nghiệp trong hàng hoá và quá trình lưu thông
2.2.3 Văn hóa doanh nghiệp trong giao tiếp và ứng xử
2.2.4 Văn hóa doanh nghiệp trong quản trị doanh nghiệp
2.2.5 Văn hóa doanh nghiệp thể hiện ở người lãnh đạo
2.3 Đánh giá chung
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP KINH DOANH XUẤT BẢN PHẨM TẠI HÀ NỘI.
3.1 Định hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinhdoanh xuất bản phẩm
3.2 Một số đề xuất nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm
3.2.1 Các giải pháp vi mô
3.2.1.1 Chứng chỉ chất lượng quốc gia và quốc tế
3.2.1.2 Tham gia các chương trình bình chọn thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế
3.2.1.3 Quan điểm, định hướng hoàn thiện hệ thống VHDN tại mỗi doanh nghiệp
3.2.1.4 Hoàn thiện mô hình VHDN theo định hướng, tầm nhìn chiến lược của các doanh nghiệp
3.2.1.5 Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng
3.2.1.6 Tối ưu hóa công tác tuyển dụng và đào tạo nghiệp vụ nhân viên
3.2.1.7 Hoàn thiện tốt công tác khen thưởng, kỷ luật
3.2.1.8 Không ngừng học hỏi kinh nghiệm về VHDN của các doanh nghiệp trên thế giới
3.2.1.9 Hoàn thiện công tác đối ngoại
3.2.2 Các giải pháp vĩ mô
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan