[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu nét đẹp trong lễ hội làng Vạc xã Nghĩa Hòa thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu nét đẹp trong lễ hội làng Vạc xã Nghĩa Hòa thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu của đề tài
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Lịch sử vấn đề
6. Bố cục của khóa luận
Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LÀNG VẠC VÀ LỄ HỘI LÀNG VẠC XÃ NGHĨA HÒA – THỊ XÃ THÁI HÒA- NGHỆ AN
1.1. Vị trí địa lý và dân cư làng Vạc
1.1.2. Dân cư và kinh tế
1.2. Nguồn gốc ra đời của lễ hội làng Vạc
1.3. Một vài giả thuyết về Di tích làng Vạc đang được các nhà khoa học lưu tâm
Chương 2: NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI LÀNG VẠC XÃ NGHĨA HÒA – THỊ XÃ THÁI HÒA – NGHỆ AN
2.1. Diễn trình lễ hội
2.1.1. Phần lễ
2.1.2. Phần hội
2.2. Một số nét đẹp văn hóa của lễ hội làng Vạc
2.2.1. Thể hiện bản sắc văn hóa của con người địa phương
2.2.2. Tôn vinh các di sản văn hóa
2.2.3. Nét đẹp tín ngưỡng trong lễ hội
2.3. Vai trò của lễ hội làng Vạc trong đời sống cộng đồng
2.4. Những biến đổi của lễ hội làng Vạc trong giai đoạn hiện nay
2.4.1. Biến đổi về không gian và hình thức tổ chức lễ hội
2.4.2. Biến đổi của các nghi lễ và các trò chơi
2.4.3. Những biến đổi trong nhận thức của con người
Chương 3: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI LÀNG VẠC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY
3.1. Quan điểm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo tồn những giá trị truyền thống lễ hội
3.2. Bối cảnh mới trong việc bảo tồn và phát huy nét đẹp của lễ hội làng Vạc
3.3. Những giải pháp bảo tồn và phát huy nét đẹp của lễ hội làng Vạc
3.3.1. Tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lễ hội làng Vạc
3.3.2. Đào tạo cán bộ quản lý văn hóa các cấp
3.3.3. Tăng cường tuyên truyền giáo dục để nhân dân hiểu rõ các giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội
3.3.4. Xây dựng chương trình bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội làng Vạc
3.3.5. Các nhóm giải pháp kinh tế để bảo tồn và phát huy những nét đẹp trong lễ hội làng Vạc
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan