[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tục lệ cưới xin của người Thái ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xưa và nay


[/kythuat]
[tomtat]
Tục lệ cưới xin của người Thái ở xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xưa và nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Đóng góp của khóa luận
6. Bố cục của khóa luận
Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƯỜI THÁI Ở LỤC DẠ (CON CUÔNG, NGHỆ AN)
1.1. Đặc điểm địa bàn cư trú
1.1.1. Đặc điểm tự nhiên ở Lục Dạ
1.1.2. Đặc điểm xã hội ở Lục Dạ
1.2. Tộc danh, nguồn gốc và phân bố dân cư
1.3. Đặc điểm đời sống kinh tế
1.4. Đặc điểm xã hội ở Lục Dạ
1.5. Đặc điểm văn hóa
1.5.1. Đặc điểm văn hóa vật chất
1.5.2. Đặc điểm văn hóa tinh thần
Tiểu kết chương 1
Chương 2: CƯỚI XIN TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI THÁI Ở LỤC DẠ
2.1. Quan niệm về cưới xin và hôn nhân của người Thái Lục Dạ
2.2. Các nghi thức cưới xin truyền thống của người Thái ở Lục Dạ
2.2.1. Chọn người làm mối (xọoc lạm)
2.2.2. Dạm ngõ (pay tham xao-pay thang tàng)
2.2.3. Lễ cưới (ết đoong)
2.2.4. Tạ ơn ông mối (Khừn hoi lám)
2.2.5. Lại mặt (pay khưn hòi đoong)
2.3. Trang phục cưới truyền thống của người Thái ở Lục Dạ
2.4. Cỗ cưới truyền thống của người Thái ở Lục Dạ
2.4.1. Các món của cỗ cưới truyền thống ở Lục Dạ
2.4.2. Đồ uống trong cỗ cưới truyền thống ở Lục Dạ
2.4.3. Cách thức tổ chức tiệc cưới ở Lục Dạ
Tiểu kết chương 2
Chương 3: BIẾN ĐỔI TẬP QUÁN CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI THÁI Ở LỤC DẠ HIỆN NAY
3.1. Những biểu hiện biến đổi cưới xin của người Thái ở Lục Dạ hiện nay
3.2. Nguyên nhân dẫn đến biến đổi cưới xin ở Lục Dạ hiện nay
3.2.1. Nguyên nhân khách quan
3.2.2. Nguyên nhân chủ quan
3.3. Tác động của tục lệ cưới xin của người Thái đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở Lục Dạ
3.4. Một số khuyến nghị của người nghiên cứu
Tiểu kết chương 3
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan