[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu giá trị di tích đình làng Đức Hậu (Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)


[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu giá trị di tích đình làng Đức Hậu (Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÀNG ĐỨC HẬU VÀ ĐÌNH LÀNG ĐỨC HẬU
1.1. Tổng quan về làng Đức Hậu
1.1.1. Vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên
1.1.2. Lịch sử hình thành, quá trình tồn tại và phát triển làng Đức Hậu
1.1.3. Đặc điểm cư dân
1.1.4. Đặc điểm kinh tế
1.1.5. Văn hóa truyền thống thôn Đức Hậu
1.2. Lịch sử hình thành, quá trình tồn tại của di tích đình làng Đức Hậu và nhân vật được phụng thờ
1.2.1. Lịch sử hình thành, quá trình tồn tại của di tích đình làng Đức Hậu
1.2.2. Nhân vật được phụng thờ trong đình làng Đức Hậu
Chương 2: KIẾN TRÚC, DI VẬT, LỄ HỘI ĐÌNH LÀNG ĐỨC HẬU
2.1. Kiến trúc đình làng Đức Hậu
2.1.1. Không gian cảnh quan
2.1.2. Bố cục mặt bằng tổng thể
2.1.3. Kết cấu kiến trúc
2.1.4. Nghệ thuật trang trí trên kiến trúc
2.2. Các di vật tiêu biểu trong di tích đình làng Đức Hậu
2.2.1. Di vật bằng gỗ
2.2.2. Di vật bằng gốm sứ
2.2.3. Di vật bằng đồng
2.2.4. Di vật bằng giấy
2.3. Lễ hội đình làng Đức Hậu
2.3.1. Thời gian và lịch lễ hội
2.3.2. Chuẩn bị lễ hội
2.3.3. Diễn trình lễ hội
Chương 3: BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH ĐÌNH LÀNG ĐỨC HẬU TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
3.1. Thực trạng di tích, di vật và lễ hội
3.1.1. Thực trạng di tích, di vật
3.1.2. Thực trạng lễ hội
3.2. Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích đình làng Đức Hậu
3.2.1. Giải pháp bảo tồn di tích đình làng Đức Hậu
3.2.2. Giải pháp phát huy di tích và lễ hội đình làng Đức Hậu
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan