[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Câu lạc bộ Chữ Thái cổ và Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian Dân tộc Thổ


[/kythuat]
[tomtat]
Câu lạc bộ Chữ Thái cổ và Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian Dân tộc Thổ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Lịch sử nghiên cứu
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu
6. Đóng góp của đề tài
7. Bố cục của đề tài
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN
1.1. Cơ sở lí thuyết
1.1.1. Câu lạc bộ
1.1.2. Văn hóa truyền thống và các thành tố trong văn hóa truyền thống
1.2. Người Thái và người Thổ ở Quỳ Hợp – Nghệ An
1.2.1. Điều kiện tự nhiên, xã hội ở huyện Quỳ Hợp
1.2.2. Người Thái ở Quỳ Hợp
1.2.3. Người Thổ ở Quỳ Hợp
Tiểu kết
CHƯƠNG 2. THỰC TẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ CHỮ THÁI CỔ VÀ CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA DÂN GIAN DÂN TỘC THỔ Ở QUỲ HỢP - NGHỆ AN
2.1. Khảo sát hoạt động của Câu lạc bộ Chữ Thái cổ ở Quỳ Hợp
2.1.1. Khái quát về Câu lạc bộ
2.1.2. Thực tế hoạt động của Câu lạc bộ
2.2. Khảo sát hoạt động của Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp
2.2.1. Khái quát về Câu lạc bộ
2.2.2. Thực tế hoạt động của Câu lạc bộ
Tiểu kết
CHƯƠNG 3. HƯỚNG TỚI MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ TRONG BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở QUỲ HỢP
3.1. Đánh giá chung về hiệu quả của Câu lạc bộ Chữ Thái cổ và Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian dân tộc Thổ ở Quỳ Hợp
3.1.1. Về Câu lạc bộ Chữ Thái cổ
3.1.2. Về Câu lạc bộ Văn hóa Dân gian dân tộc Thổ
3.1.3. Những bài học kinh nghiệm từ thực tế hoạt động của hai Câu lạc bộ
3.2. Chủ trương đường lối về văn hóa truyền thống của Đảng và Nhà nước
3.3. Phương hướng và một số giải pháp đối với Câu lạc bộ văn hóa ở địa phương
3.3.1. Phương hướng chung
3.3.2. Biện pháp cụ thể
3.3.3. Một số mô hình nhằm bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Quỳ Hợp
KẾT LUẬN
THƯ MỤC THAM KHẢO
PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan